De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 17 december 2010 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken brede scholen.

In deze brief wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de brede scholen. Daaruit komt naar voren dat de maatschappelijke ontwikkelingen er voor zorgen, dat een steeds grotere behoefte aan brede scholen gaat ontstaan.

In de brief wordt een nadere definitie aan het begrip brede school gegeven, luidende als volgt: een brede school heeft een bredere maatschappelijke functie dan die van onderwijsgever alleen, er wordt structureel samengewerkt met instellingen voor welzijn, zorg, kinderopvang, sport en/of cultuur en samen met die voorzieningen wordt zorg gedragen voor een substantiële uitbreiding van het aanbod.

Verder gaat de minister in op trends en ontwikkelingen, waaruit blijkt dat het aantal brede scholen stijgende is en wordt ingegaan op de verschillende oorzaken voor de ontwikkeling van brede scholen.

Verder blijkt, dat er wel procesevaluaties, maar geen effectonderzoeken plaatsvinden.

Als aandachtpunten wordt het tekort aan budget en personeel genoemd en bestaat er behoeft aan multifunctionele huisvesting.

De brief van de minister, alsmede de rapporten “Jaarbericht brede school 2009” en “De brede school in de aandachtswijken” zijn hieronder te downloaden.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws