Staatssecretaris onderkent groei wachtlijsten bso

In haar brief van 23 april 2007 aan de Tweede Kamer onderkent staatssecretaris Dijksma van Onderwijs de groei van de wachtlijsten in de buitenschoolse kinderopvang bso.

In de brief is uiteengezet wat er de afgelopen tijd is gedaan om de wetswijziging waardoor per 1 augustus 2007 de scholen verantwoordelijk zijn voor het regelen van de aansluiting tussen bso en basisschool in goede banen te leiden. “Ondanks deze investeringen en de grote inspanningen die reeds op schoolniveau zijn verricht, zullen er wachtlijsten ontstaan of zullen bestaande wachtlijsten groeien”, schrijft Dijksma. In haar brief kondigt zij daarom ook enkele extra maatregelen aan, waaronder het uitbreiden van het aantal brede scholen, het monitoren van de wachtlijsten en het continueren van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang WOK, waarin ook de AVS vertegenwoordigd is.

Drempels
Vrijwel 90 procent van de schoolleiders blijkt reeds aan de resultaatverplichting te hebben voldaan. Het merendeel kiest voor het makelaarsmodel uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie. De overige scholen ontwikkelen een eigen oplossing. De AVS is verheugd te horen dat zoveel schoolleiders aan de slag zijn gegaan om tijdig aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. “Dat wil echter niet zeggen dat alle drempels daarmee weggenomen zijn”, aldus Michiel Wigman, directeur bij de AVS. “Ook op de scholen wordt geconstateerd dat het afsluiten van contracten niet meteen de toenemende vraag van ouders oplost. Met name op het gebied van personele capaciteit, maar ook de geschiktheid en beschikbaarheid van huisvesting zal de komende maanden nog het nodige gevraagd worden van de betrokken partijen. Dat kunnen en moeten schoolleiders niet alleen oplossen. Hierbij staan samenwerking en inhoudelijke afstemming met de gemeente en de kinderopvangorganisatie voorop.”

Een andere vraag is of met het regelen van bso daadwerkelijk een kwalitatief goed dagarrangement voor kinderen gerealiseerd kan worden. Een sluitende dagindeling vraagt volgens de AVS immers niet alleen afstemming in opvang- en schooltijden, maar ook een samenhang in de pedagogische infrastructuur. Welke doelen bereik je met een dagarrangement? Hoe werk je aan een gezamenlijke pedagogische visie? Wil je combifuncties instellen? Welke financiële afspraken maak je? Welke organisaties werken eraan mee? De AVS ziet de huidige ontwikkelingen op het gebied van bso dan ook als een eerste stap. Wigman: “Wil er uiteindelijk sprake zijn van de geschetste kwaliteit binnen een lange termijn visie, dan zal de politiek ook moeten zorgen voor de nodige randvoorwaarden in tijd en geld, alsmede duidelijkheid over de positie van de regievoerders in dit proces.” De AVS zal op korte termijn naast het onderzoek van OCW een eigen monitor uitvoeren om na te gaan wat er op dit moment geregeld is omtrent bso en waar scholen tegenaan lopen. Met het beeld dat daarmee verkregen wordt, kan de AVS beargumenteerd voor de juiste maatregelen en investeringen pleiten, zodat schoolleiders zich gesteund weten in hun inspanningen.

In Kader Primair 9 (26 mei) volgt een uitgebreid artikel over
buitenschoolse opvang.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.