staatvandeschoolleider.pngDit jaar verschijnt voor de allereerste keer de Staat van de Schoolleider in het kielzog van de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en de Staat van de Leraar.  “Het onderstreept het belang van de schoolleider dat er nu een Staat van de Schoolleider is”,  zegt Petra van Haren,  voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. In een nauwe samenwerking hebben de AVS en de schoolleiderafdeling VO van de VO-raad, deze eerste staat samengesteld.

569 schoolleiders uit het primair onderwijs, leden van de AVS, hebben  uitgebreide input gegeven voor de Staat van de Schoolleider aan de hand van een vragenlijst. Uit de antwoorden blijkt dat schoolleiders ervan doordrongen zijn dat hun kwaliteit essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs. Ze vinden professionaliseren en bijblijven in hun vak belangrijk. Bijna  90 procent vindt het zinvol als er een schoolleidersbeurs komt.
Meer dan de helft van de schoolleiders ervaart een (te) hoge werkdruk. Het toepassen van de wet- en regelgeving, de uitvoering van de cao en overleg Passend onderwijs komen ze te weinig aan toe, kost te veel tijd en is werkdrukverhogend. Overleg met partners van Integrale Kindcentra blijkt juist niet belastend, driekwart van de schoolleiders die ermee te maken heeft komt hier goed aan toe.
Schoolleiders werken aan de kwaliteit van hun school en de leraren. Op ruim 90 procent van de scholen is met de leraren afgesproken waar een goede les aan moet voldoen. Op vrijwel alle scholen vinden ten minste één keer per jaar lesobservaties plaats. Vrijwel alle schoolleiders hebben de ambities uit het jaarplan van vorig schooljaar gerealiseerd. De meeste schoolleiders zijn tevreden over de resultaten van hun school. 
“Wij zijn er trots op dat de Staat van de Schoolleider er is”, zegt Van Haren.  “En dat zoveel schoolleiders gehoor hebben gegeven aan de oproep om eraan mee te werken.”
Uit de inbreng van de verschillende schoolleiders uit het gehele funderend onderwijs blijkt dat focus op de kwaliteit van onderwijs en verder ontwikkelen van onderwijs belangrijk wordt gevonden. Schoolleider en team werken daarin samen vanuit hun eigen rollen en verantwoordelijkheden. Het vak, de rol en verantwoordelijkheden van de schoolleiders zijn volop in ontwikkeling.

De AVS vindt het van groot belang dat de rol en de positie van schoolleiders worden verstevigd; de schoolleider is essentieel voor de kwaliteit van de school. Inzichten of informatie uit de Staat van de Schoolleider kunnen daarbij helpen. Beleidsmakers, maar ook elke schoolleider kan vanuit reflectie verder werken aan de ontwikkeling van het beroep en de persoonlijke ontwikkeling. 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws