De alliantie `School en Sport samen sterker´ tussen het ministerie van OCW en het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie stelt onder andere het belang van sport en bewegen voor de motorische ontwikkeling, de opvoeding en de fysieke gezondheid van kinderen centraal. Tijdens de bijeenkomst spraken we met een aantal betrokken partijen over de uitwerking en de implementatie van de alliantie. Aan het eind van de conferentie tekenden de AVS en de minister van Onderwijs een overeenkomst, waarin is vastgelegd dat de AVS zich zal inspannen om in het primair onderwijs:

-te bevorderen dat het onderwerp `op de kaart staat´
-scholen bij te staan in activiteiten die voortvloeien uit de alliantie
-bij te dragen aan het zoeken naar een goede balans in de samenwerking met sportverenigingen
-het aantal sportactieve en sportgeoriënteerde scholen te vergroten
-de accommodatiefaciliteiten te verbeteren
-en zorg te dragen voor de nascholing.

De AVS heeft inmiddels contact gehad met een groot aantal schoolleiders en uit reacties blijkt dat men al op tal van manieren actief bezig is met sport in en rond de school. Binnenkort zullen wij hen benaderen om af te stemmen of en hoe ze betrokken willen zijn bij vervolgactiviteiten in het kader van sport in het onderwijs.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.