Sponsorconvenant 2019 vastgesteld

In februari 1997 hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, en de andere belangenorganisaties een sponsorconvenant afgesloten. Dat convenant is sindsdien een aantal keren aangepast en verlengd. Formeel is het convenant op 1 januari 2019 beëindigd. Partijen hebben inmiddels afgesproken om de looptijd van het convenant na doorvoering van een paar technische wijzigingen met een jaar te verlengen en wel tot en met 31 december 2019.

In de tussenliggende periode wordt het convenant geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of in welke vorm voortzetting van het convenant gewenst is.

Het uitgangspunt voor de partners van dit convenant is steeds geweest dat het wenselijk is om met elkaar de kaders vast te stellen waarbinnen sponsoring van scholen kan plaatsvinden. De partijen spreken algemene gedragsregels ten aanzien van sponsoring af en binden zich daaraan. De school (het bevoegd gezag of schoolleiding) toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan deze kaders, alsmede aan de bestaande wet- en regelgeving, en maakt daarbinnen in overleg met alle geledingen binnen de school – geformaliseerd door middel van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) – een eigen afweging ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie. Het convenant geeft de spelregels aan.

Downloads