Speciaal (basis)onderwijs: Ondernemen is een droom

 

De ontwikkeling van orthopedagogisch-didactisch centrum De Wenteltrap
Dat er in het voortgezet onderwijs al meerdere expertisecentra zijn ontwikkeld onder de naam orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc), zette Jan van Etten aan het denken. “Zoiets zou toch ook in het primair onderwijs moeten kunnen?” vroeg de directeur van De Wenteltrap zich af.

Volgens Van Etten tekent zich steeds duidelijker een kloof af tussen de actuele realiteit (ouders die moeizaam hun weg zoeken in een wirwar van zorgstructuren) en de gewenste realiteit (één duidelijke, bekende en nabije dienstverlener). Hij sprak hierover met enkele collegas uit het speciaal basisonderwijs en fi losofeerde over deze sector in het algemeen en de toekomst van zijn eigen school in het bijzonder. In de regio van WSNS-verband Zuidwest Utrecht bestonden behoefte en mogelijkheden om gespecialiseerde mensen in te zetten voor de scholen van het samenwerkingsverband. Deskundigheid van orthopedagogen, logopedisten en schoolmaatschappelijk werkers zou in de nabije toekomst een welkome aanwinst en versterking van de mogelijkheden voor basisscholen kunnen betekenen. Maar hoe komt een non-profi t onderwijsinstelling samen met profi t-organisaties tot samenwerking in een nieuw op te richten stichting, met als doel de versnipperde, minder gecoördineerde en kostbare taken van de schoolbegeleidingsdienst bij de school onder te brengen?

Ook dienstverlenend
Van Etten schreef voor het eigen bestuur de notitie “Mag het ons een zorg zijn?” Daarin staat dat De Wenteltrap de ambitie heeft om naast het verzorgen van onderwijs ook dienstverlenend te zijn. De notitie resulteerde in steun vanuit zijn eigen bestuur van de Stichting Lek en IJssel en een presentatie voor de besturen en directies van het WSNS-verband. Hierin werd de visie uiteengezet over het opzetten en uitwerken van een orthopedagogisch en -didactisch centrum. Van Etten: “In Nederland werd jarenlang curatief veel geld in onderwijs en zorg gestopt om te repareren wat niet naar tevredenheid was. Effectiever is om zo vroeg mogelijk te investeren in jeugd, zorg en onderwijs.

Breng zorgleerlingen en zorgleverancier bij elkaar onder één dak in een klein, vertrouwd circuit. Dat maakt de kansen voor kinderen een stuk groter om succesvol onderwijs te volgen, met de juiste aanpak en medicatie. De kortere lijnen, effectievere aanpak en kostenbesparende diensverlening op een hoger niveau kunnen schade aan kinderen voorkomen en hen en hun ouders een stuk gelukkiger maken.”

Partners
Veel gesprekken volgden en er werden naast de natuurlijke partner het WSNS-verband andere partners gevonden, zoals de Stichting Kind en Motoriek en de cluster 4 school Berg en Bosch (speciaal onderwijs). Ook een woningbouwvereniging en een GGD toonden interesse en haakten aan. In de toekomst zal nauw samengewerkt worden met volop kansen voor kennismobiliteit, thuisnabij onderwijs et cetera. Intern en in overleg met de genoemde partners werden menus uitgewerkt. Welke diensten zou men bij het opdc kunnen afnemen? Voor wie zijn de diensten beschikbaar? Wat kunnen de verschillende partners inbrengen en hoe kunnen zij de samenwerking ook zakelijk goed regelen? Duidelijk is dat in eerste instantie vooral de scholen binnen het samenwerkingsverband van de diensten gebruik gaan maken, maar ook individuele ouders en bijvoorbeeld peuterspeelzalen moeten bij het opdc kunnen aankloppen. Samenwerking werd en wordt gezocht met jeugdgezondheidszorg en de gemeente IJsselstein waarin een centrum voor Jeugd en Gezin komt en andere partijen die zich bezig houden met jeugd- en gezondheidszorg. Het concept verkeert nu echt in een groeifase en het enthousiasme neemt toe. De AVS is gevraagd het projectplan te schrijven en de fi nanciële dekking voor de startfase te zoeken. De eindfase van het dromen lijkt zo langzamerhand bereikt te zijn en de beginfase van de werkelijkheid breekt aan. Men hoopt binnen afzienbare tijd de eerste convenanten te tekenen, zodat opdc De Wenteltrap van start kan gaan. Van Etten: “Een droom gaat in vervulling wanneer de eerste orthopedagoog of logopedist eropuit trekt om vanuit het opdc te gaan investeren in een kind.”

 

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.