Speciaal basisonderwijs in gesprek met Dijksma

Medio januari heeft het SBOWerkverband een gesprek gevoerd met staatssecretaris Sharon Dijksma, die inging op de rol van het speciaal basisonderwijs (sbo) binnen Passend onderwijs en de recente investeringen daarin.

Om de kwaliteit van het sbo te versterken heeft Dijksma subsidie verstrekt. Ze beseft echter dat met de invoering van Passend onderwijs niet alle leerlingen in de basisschool kunnen worden begeleid. “Er zullen altijd kinderen blijven die aangewezen zijn op een andere setting en speciale zorg.” Op dit moment is de bekostiging van speciale leerlingenzorg ten opzichte van de basisbekostiging uit balans. Sbo-scholen moeten in hun regio zelf aan de slag, vindt Dijksma verder. “Een kwalitatieve goede sbo-school zal zeker een prominente rol kunnen spelen voor zorgleerlingen in de regio.” Het ministerie van OCW ziet de sbo-school als eerstelijns voorziening in het samenwerkingsverband en de te vormen regio.

Dilemma
Sbo-scholen vallen onder de Wet Primair Onderwijs (WPO), maar lopen vaak subsidieregelingen mis, die voor basisscholen wel van toepassing zijn. Dijksma gaat dit dilemma nader bekijken. Ook wordt in rapportages van OCW het sbo nauwelijks genoemd. De staatssecretaris gaf aan dat daar waar speciaal onderwijs (so) staat, ook vaak het sbo bedoeld wordt. Het SBOWerkverband meent echter dat het sboveld dit niet zo interpreteert. Voor de helderheid en de herkenbaarheid zou het volgens het werverband goed zijn ook het sbo voluit te benoemen. Dijksma zegde toe hier meer aandacht aan te besteden.

Op het gebied van bekostiging van het sbo gaf Dijksma aan hierin geen verandering te willen aanbrengen. Zij gaf al eerder aan dat er veel geld gaat naar de speciale leerlingenzorg en is niet van plan dit budget nog verder op te voeren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.