In het sociaal akkoord is de nullijn voor de zorg en overheidspersoneel voorlopig verdwenen. In het akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014, ter grootte van 4,3 miljard euro, opgeschort.

Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Als het herstel doorzet en de economie dit jaar weer aantrekt, verwacht het kabinet dat er in 2014 niet extra hoeft te worden bezuinigd. De aangekondigde maatregelen om volgend jaar 4,3 miljard extra te bezuinigen kunnen daarom worden beperkt of zelfs achterwege blijven.

In het sociaal akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het ontslagrecht, de ww, flexwerken, de aow-verhoging en het pensioen. Zo komt er één voorgeschreven route voor ontslag. Ook krijgen werknemers voor wie ontslag dreigt, recht op een vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing voor een nieuwe baan. De positie van werknemers met tijdelijke contracten wordt versterkt, zodat deze werknemers sneller in aanmerking komen voor een vast contract. Schijnconstructies worden harder aangepakt.

In het sociaal akkoord is ook sprake van het opschorten van de nullijn voor de zorg en het overheidspersoneel. Het is nog niet duidelijk of dit betekent dat de nullijn voor het onderwijspersoneel daarmee van de baan is. De onduidelijkheid hierover wordt vergroot doordat voor de zorg de nullijn nog niet was ingevoerd, terwijl het personeel in het primair onderwijs voor het vijfde achtereenvolgende jaar met de bevriezing van salarissen te maken krijgt.

De AVS ziet het opschorten van de nullijn als eenkans op stevige cao-onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden. Uiteraard is de inzet van de AVS daarbij dat de salarisachterstand waarmee het onderwijspersoneel te maken heeft ongedaan wordt gemaakt! 

Premier Rutte houdt wel een slag om de arm als het gaat om het opschorten van het bezuinigingsproces. In augustus wordt bezien of er alsnog extra maatregelen voor 2014 worden genomen. Bij het opstellen van de rijksbegroting voor 2014, voor Prinsjesdag, zal het kabinet bekijken of de verwachte economische groei en de bijbehorende verbetering van de overheidsfinanciën voldoende zijn om af te zien van aanvullende maatregelen.

Het sociaal akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterbannen van de organisaties van werkgevers en werknemers. Het kabinet gaat het parlement steun vragen voor de gemaakte afspraken. De voorstellen zullen daarna, in overleg met sociale partners en parlement, verder worden uitgewerkt in wetgeving.

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
www.stvda.nl

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Ondertekening

    CAO PO 2019 – 2020 met 2 maanden verlengd

  • Voorbeeld-functiebeschrijvingen pedagogisch medewerkers vastgesteld

  • Reële kans op verlaging ABP-pensioen

  • Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs