Sneller toekennen ondersteuningsvraag

Schoolleiders zijn veel tijd bezig met het zoeken naar een passende oplossing voor ondersteuningsvragen. AVS kaart dit bij het ministerie van OCW aan. Zij signaleert dat er veel ondersteuningsvragen liggen op het snijvlak van onderwijs en zorg, waarbij niet helder is voor wie de vraag is. Hierdoor moet het kind lang wachten op een antwoord op zijn ondersteuningsvraag, wat een appel doet op de schoolleider met zijn team. AVS maakt deel uit van de klankbordgroep van een onderzoek van het ministerie van OCW waarbij dit probleem onder de loep wordt genomen.

Schoolleiders kunnen sneller een passende oplossing vinden als er meer mogelijkheden zijn om zorg in de directe nabijheid van de school te hebbenen als scholen daar ook direct over kunnen beschikken. Het Ministerie van OCW onderzoekt daarom dit voorjaar het verloop van het proces van toekenning van ondersteuningsvragen vanuit scholen. Zij doet dit door het aangaan van gesprekken en het uitzetten van vragenlijsten bij scholen en samenwerkingsverbanden.

Aanleiding is de motie van Kamerleden Kwint en Westerveld in april 2023 om de snelheid van het toekennen van ondersteuningsvragen te verhogen. Hierop verkenden ambtenaren van het team Passend Onderwijs van het ministerie het werkveld, waarbij ook AVS was betrokken. Die verkenning gaf een sterk uiteenlopend beeld, waardoor er nu een breedte- en een diepteonderzoek naar het proces tussen scholen en samenwerkingsverbanden start. AVS juicht het toe dat uit het onderzoek ook direct handelingsadviezen naar voren komen, waardoor kinderen niet langer dan nodig moeten wachten op passende ondersteuning.

Laat je stem horen

In het eerste kwartaal van 2024 ontvangen samenwerkingsverbanden een vragenlijst en houden de onderzoekers op scholen diepte-interviews met de verschillende actoren. Hierbij bevragen ze rondom elke onderzochte casus de betrokken kinderen/ouders, leerkrachten, intern begeleiders/schoolleiders en vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband. AVS pleit in de klankbordgroep voor een representatieve deelname van scholen. De uitvraag verloopt via de samenwerkingsverbanden. Laat als schoolleider in dit onderzoek je stem horen.

AVS: erken professionaliteit

AVS vindt dat de samenwerkingsverbanden de professionaliteit van de leerkrachten, de zorgcoördinator en de schoolleider moeten erkennen, waardoor de ondersteuningsvraag van de school meteen begrepen wordt, zonder zelf opnieuw onderzoek te doen. Ook moet duidelijker zijn bij wie de zorgvraag ligt: onderwijs of zorg. Schoolbesturen zijn onmachtig, omdat zij geen geld in zorgondersteuning mogen stoppen. Het gevolg is dat de schoolleider veel tijd bezig is met het zoeken naar een passende oplossing. Dit kan sneller als er meer mogelijkheden zijn om zorg in de directe nabijheid van de school te hebben en als scholen daar ook direct over kunnen beschikken. Daarbij heeft de schaalvergroting van de samenwerkingsverbanden in veel gevallen tot veel bureaucratie geleid, wat enorm vertraagt bij het oplossen van ondersteuningsvragen.

Daarom pleit AVS voor een goede evaluatie van onze zorgsystemen en een nieuwe inrichting van de ondersteuning in de directe nabijheid van het kind.

Link