’Sneller ingrijpen bij slecht onderwijs’

Wetsvoorstel goed onderwijs en goed bestuur naar de Tweede KamerHet kabinet gaat sneller en effectiever ingrijpen bij slecht onderwijs. De ministerraad heeft op voorstel van de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van OCW ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Goed onderwijs en goed bestuur.Op grond van dit wetsvoorstel kan de overheid de bekostiging van een basisschool of middelbare school in het belang van de leerlingen beëindigen wanneer er sprake is van aanhoudend slecht onderwijs. Met de huidige wetgeving is het niet goed mogelijk om kwalitatief slechte scholen effectief aan te pakken. Daarom zijn in het wetsvoorstel eisen geformuleerd voor de minimumkwaliteit waaraan iedere school moet voldoen. Ook is vastgelegd wat de procedure is die wordt gevolgd door de Inspectie van het onderwijs en vervolgens de minister van OCW. Het wetsvoorstel geeft het ministerie ook de mogelijkheid het bestuur van een school een aanwijzing te geven in het geval er sprake is van bestuurlijk wanbeheer. Met deze aanwijzing kan het ministerie van het bestuur verlangen dat bepaalde maatregelen genomen worden. Indien de situatie daarom vraagt, kan de aanwijzing bijvoorbeeld inhouden dat het bestuur wordt gevraagd één of meer bestuurders of toezichthouders te vervangen of zich te laten ondersteunen door externe deskundigen. Wanneer de aanwijzing niet door het bestuur wordt opgevolgd, kan een bekostigingssanctie worden getroffen. Tot slot bevat het wetsvoorstel bepalingen die de verdere ontwikkeling van principes van goed bestuur in het primair en voortgezet onderwijs stimuleren. Het gaat dan om de functiescheiding van bestuur en intern toezicht binnen de onderwijsorganisatie en om het ontwikkelen van een gedragscode voor goed bestuur per onderwijssector. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Coalitieakkoord.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.