Schoolbesturen moeten de recente OVT-beschikkingen goed checken en indien nodig tijdig bezwaar maken. Dit omdat de gewichtentoekenningen gewijzigd kunnen zijn. De eerste bezwaartermijnen verliepen eind augustus al.

Het is belangrijk snel actie te ondernemen, anders lopen scholen extra bekostiging mis voor kinderen met een onderwijsachterstand. In de OVT (Overzicht Vaststelling Telling)-beschikking worden niet alleen tellingen vastgesteld, maar ook de gewichtsklasse van leerlingen.  Uit de uitgevoerde controles door accountskantoor Deloitte, in opdracht van OCW, zijn namelijk (nadelige) wijzigingen voortgekomen. Hier is veel commotie over geweest.

Het kan dus zijn dat er op de OVT-beschikking gewichten van 0,0 toegewezen zijn aan leerlingen die wel een gewicht moeten hebben. Het is daarom urgent de beschikking direct te controleren en zo spoedig mogelijk bezwaar te maken tegen de OVT indien dit het geval is. Het gewicht van deze OVT is bovendien van toepassing voor de hele schoolloopbaan. De OVT’s zijn vanaf 15 juli 2016 verstuurd, dus de eerste bezwaartermijnen verliepen al eind augustus.

Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen de OVT kan uitsluitend schriftelijk binnen zes weken na de dag waarop het besluit is toegezonden. Schoolbesturen dienen het bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘Bezwaar’, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Essentiel bij het indienen van dit bezwaar is dat de nieuwe (juiste) aanvullende ouderverklaringen van leerlingen in de onderbouwing worden toegevoegd. 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd