Voorjaar 2007, een half jaar na de invoering van lumpsum, heeft Ecorys in opdracht van projectbureau lumpsum een slotmonitor uitgevoerd onder besturen, directies en (G)MR. De resultaten van deze monitor – het vervolg op de eerdere monitor Flankerend beleid (2004 t/m 2006) – zijn inmiddels bekend.

Het algemene beeld dat de slotmeting (respons 46 procent) laat zien is dat de besturen overwegend positief zijn – meer dan 90 procent – over de mate van voorbereiding en over lumpsum zelf. In tegenstelling tot de directeuren (75 procent voldoende voorbereid) en de (G)MR-leden (60 procent voldoende voorbereid) oordelen ze achteraf positiever over de mate waarop zijzelf en de andere geledingen voorbereid waren op het moment dat de lumpsumfinanciering werd ingevoerd. Ook zijn ze iets positiever dan de directeuren als het gaat om de professionaliteit van zowel de interne organisatie als op financieel gebied. Ecorys concludeert: “Wellicht wordt het positivisme (deels) ingegeven doordat `hun´ taak (beleid ontwikkelen, red.) er grotendeels op zit. De directeuren hebben sterker te maken met de praktijk van alledag en zien daardoor beter waar de eventuele knelpunten nog zitten. Ook is de score van de besturen onder meer hoger omdat een groter deel van de besturen aangeeft op de hoogte te zijn en beschikking te hebben over financiële instrumenten zoals een meerjarenplanning, hoofdlijnen financieel beleid en criteria voor de verdeling van middelen.” Een grotere omvang van het bestuur (tien of meer scholen) blijkt een positieve invloed te hebben op de mate waarin de organisatie/procesvoering is geprofessionaliseerd (onder de besturen en directies) en op de financiële professionaliteit (onder de besturen). Verder blijkt ook de bestuursvorm van invloed. De directeuren die onder een bestuur vallen met de juridische vorm van een stichting of van een vereniging, scoren beter op de schalen voorbereiding, professionaliteit organisatie en (iets minder sterk) de financiële professionaliteit dan de directeuren die onder besturen vallen met een andere juridische vorm. Een groot deel van de respondenten verwacht trouwens niet dat lumpsum nog gaat leiden tot grote veranderingen in de organisatie. Ongeveer eenderde van de scholen en besturen heeft na augustus 2006 wel meer geld gereserveerd met het oog op de invoering van lumpsum. Verreweg de meeste besturen en directies denken hun jaarverslag vóór 1 juli 2007 in te leveren bij het Cfi. Bij het ter perse gaan van deze Kadernieuws was nog niet bekend hoeveel schoolorganisaties hun jaarstukken op tijd hebben ingeleverd.

Informatieachterstand (G)MR
De (G)MR´en geven wederom blijk van een informatieachterstand. Daarnaast komt naar voren dat zowel de directeuren als de besturen de (G)MR een weinig prominente rol toebedelen als het gaat om de lumpsum. Ecorys verwacht dat deze rol duidelijker wordt wanneer ook de cyclus van planning en control meer ingebed raakt in het financieel beleid. Op basis van de uitkomsten van de slotmonitor adviseert Ecorys onder andere tot verdere professionalisering van de (G)MR, imagoversterking van de (G)MR richting besturen en directeuren en het bevorderen van het gebruik van financiële beleidsinstrumenten.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws