Minister Slob vindt het nu nog te vroeg om de lerarensalarissen verder te verhogen. Hij wil eerst de evaluatie van de prestatiebox afwachten, die in 2020 gepland staat. Ook stelt de minister een nieuw onderzoek in naar de manier waarop het primair en voortgezet onderwijs met hun geld omgaan. Dat betoogde de minister in het vervolgdebat over de Onderwijsbegroting op 1 november.

Regeringspartijen D66 en CDA willen dat leerkrachten in het primair onderwijs een extra salarisverhoging krijgen, zodat de salarisverschillen met docenten in het voortgezet onderwijs verkleind worden. Dat geld zou uit de prestatiebox moeten komen. Slob geeft in zijn antwoord aan dat dit geld deels al gebruikt wordt voor menskracht. Ook kunnen hogere salarissen tot ontslagen leiden. De minister wil bovendien eerst de evaluatie van de prestatiebox afwachten die in 2020 wordt gedaan. D66 en CDA dienden later in het debat een motie hierover in, waar de Kamer waarschijnlijk op 6 november over stemt.

Ook de besteding van het onderwijsgeld door scholen en besturen stond ter discussie. In het eerste debat op 31 oktober werd al duidelijk dat veel partijen meer grip op de uitgaven van scholen en besturen willen, omdat het nu te onduidelijk is waar scholen hun geld aan uitgeven. Volgens GroenLinks potten samenwerkingsverbanden van scholen veel geld op. Minister Slob wijst erop dat er inderdaad uitschieters zijn, maar dat de gemiddelde reserves niet te hoog zijn. Schoolbesturen moeten zich beter verantwoorden over hun uitgaven en behaalde resultaten. Scholen hebben weliswaar de vrijheid om hun onderwijs vorm te geven, maar deze vrijheid gaat ook ‘hand in hand met verantwoordelijkheid’. De minister stelt een nieuw onderzoek in naar de manier waarop het primair en voortgezet onderwijs met hun geld omgaan. Een onderzoek naar de toereikendheid en doelmatigheid van het budget, aldus de minister.

Andere onderwerpen die aan de kaak werden gesteld gingen onder andere over de dalende kwaliteit van het onderwijs, het buitensluiten van kinderen uit arme gezinnen aan schoolactiviteiten, Passend onderwijs, ouderbetrokkenheid, het lerarentekort en de (on)aantrekkelijkheid van het beroep.

De Kamer stemt op 6 november over de ingediende moties en op een nader te bepalen datum over de begroting.

Links

Gerelateerd nieuws