Slob wil betere verantwoording onderwijsgeld door besturen

Onderwijsbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Zij moeten vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur. Dat schrijven de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Zij volgen daarmee een advies van de Onderwijsraad op.

Met de lumpsum kunnen besturen zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De ministers geven aan dat ze de lumpsum willen behouden, omdat ze het belangrijk vinden dat besturen zelf keuzes kunnen blijven maken over hun uitgaven. Wel moeten deze uitgaven beter verantwoord worden. “Besturen hebben immers de verplichting om zich goed te verantwoorden over de besteding van publiek geld voor onderwijs. Als dat niet gebeurt, verliest de maatschappij haar vertrouwen en dat ondermijnt de grote kracht van ons onderwijsstelsel: de financiële en inhoudelijke autonomie”, aldus de ministers van OCW.

De OCW-ministers geven aan dat er de komende tijd concrete stappen moeten worden gezet in de manier waarop besturen verantwoording afleggen over de besteding van middelen en het inzichtelijk maken van hun keuzes hierin.

Volgens minister Slob is er een aantal onderwijsbesturen goed onderweg met de verantwoording. “Maar het moet echt beter. Alle besturen moeten de wil hebben om het gesprek over hun financiële keuzes te voeren met de betrokkenen – ouders, leraren, medezeggenschapsraden, schoolleiders”, stelt hij.

De ministers vragen de besturen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het beschikbaar maken van de gegevens. Ze gaan daarvoor een zogeheten benchmark maken, waardoor de gegevens ook tussen onderwijsbesturen en scholen vergelijkbaar zijn. “De besturen die voorop lopen, kunnen dan het goede voorbeeld geven. De rest kan zich daaraan optrekken”, aldus Van Engelshoven.
 
De ministers gaan de wet aanpassen, zodat besturen verplicht worden om te laten zien hoe zij hun financiële middelen over de scholen verdelen. Hiernaast blijft ook de website online, waar alle jaarrekeningen van besturen (op bestuursniveau) vergelijkbaar zijn. Ook wordt doorgewerkt aan het wetsvoorstel dat publicatie van het jaarverslag van een bestuur verplicht.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.