Slob vindt flexibele onderwijstijden te risicovol voor onderwijskwaliteit

Het invoeren van flexibele onderwijstijden voor alle basisscholen in Nederland is een te ingrijpende keuze met risico’s voor de onderwijskwaliteit. Daarom wil minister Slob van Onderwijs de wet- en regelgeving niet aanpassen naar aanleiding van het experiment flexibele onderwijstijden. Dat schrijft hij in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer. De AVS heeft al eerder aangegeven dat zij zeer teleurgesteld is dat het experiment op dit moment al wordt stopgezet.

De minister baseert zich bij zijn keuze op het eindrapport ‘Experiment flexibliseren Onderwijstijden’ van de Inspectie van het Onderwijs (sept 2018) waarin de effecten van het flexibiliseren van onderwijstijd in de periode van 2011 tot 2018 zijn onderzocht. Daarin staat dat het invoeren van een flexibele onderwijstijd veel vraagt van de inzet (tijd en geld) van leraren, directie en bestuur, omdat het ook gaat om het flexibiliseren en individualiseren van het onderwijsleerproces. “Flexibele onderwijstijd invoeren is daarmee geen ‘kleine interventie’ maar een ingrijpende keuze, waarover niet te licht mag worden gedacht.” Uit het onderzoek kwam naar voren dat het experimenteren met flexibele onderwijstijden (in het experiment) in een aantal gevallen een negatief effect had op de onderwijskwaliteit.

“Van de elf scholen die zijn gestart met het experiment nemen nog acht scholen deel aan het experiment. Gedurende het experiment zijn de resultaten wat betreft de onderwijskwaliteit niet altijd goed geweest. Zo hebben tijdens het experiment meerdere scholen problemen gehad ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Bij een school heeft deelname aan het experiment tot een ernstige achteruitgang van de onderwijskwaliteit geleid, waarna de school als zeer zwak is beoordeeld. Twee scholen zijn vanwege de problemen met de basiskwaliteit zelfs uit het experiment gestapt. Daarnaast hebben nog twee scholen ingrijpende maatregelen getroffen om de kwaliteitsproblemen het hoofd te bieden. In 2014 voldeed slechts een van de scholen aan alle randvoorwaarden voor het invoeren van flexibele onderwijstijd”, aldus Slob in zijn reactie.

Scholen die aan het experiment meededen moeten met ingang van het nieuwe schooljaar zich weer houden aan de regels. Slob merkt hierover op: “De scholen wisten dat zij na afloop van het experiment weer aan de huidige wet- en regelgeving zouden moeten voldoen, tenzij ik naar aanleiding van het experiment zou besluiten de wet- en regelgeving aan te passen.”

Volgens Slob hebben de deelnemende scholen wel bijgedragen aan het meedenken over flexibele schooltijden en geïndividualiseerde roosters. “Deze ervaringen kunnen door deze en andere scholen worden gebruikt om binnen de kaders van de wet meer flexibiliteit in te bouwen.” Ook de flexibiliteit binnen de wet- en regelgeving biedt de deelnemende scholen in meer of mindere mate mogelijkheden om hun onderwijsconcept voort te zetten. Met de deelnemende scholen is daarover een gesprek gevoerd.

In zijn Kamerbrief van 2 april heeft de minister toegezegd dat hij zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op verantwoorde wijze verdere ruimte en flexibiliteit te bieden. Slob kiest ervoor om dit te zoeken vanuit het perspectief en de behoeften van de leerling en de leerkracht, een andere invalshoek dan in het experiment. Voor de zomer laat Slob de Kamer weten welke mogelijkheden hij ziet om vanuit deze andere invalshoed ruimte en flexibiliteit te bieden.

Links