Hoewel schooljaar 2016-2017 een daling van verzuim laat zien en er minder kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000 kinderen. Onderwijsminister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob kondigt maatregelen aan om het aantal thuiszitters te verminderen.

Vorig jaar waren er meer dan 5.000 meldingen van absoluut verzuim, dit jaar is dat ruim 4.500. Ook het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar 2016-2017 licht gedaald (naar meer dan 66.000 meldingen). Hierbij gaat het meestal om kortdurend verzuim, dus het ‘spijbelen’. Ook het langdurig relatief verzuim (vier weken of langer) daalde licht, van bijna 4.300 naar ruim 4.100 gevallen. Slob geeft aan dat het afnemende verzuim het resultaat is van het werk van alle betrokken partijen die hebben gewerkt aan de uitvoering van het Thuiszitterspact dat in 2016 werd ondertekend.

Thuiszitterstafel en Thuiszitterspact
Het aantal leerlingen in het funderend onderwijs dat langer dan drie maanden thuiszit, is 0,14 procent. Dit zijn dus echt uitzonderingen, aldus Slob. De groep leerlingen die langer dan drie maanden thuiszit, is nog onverminderd groot: het gaat om meer dan 4.000 kinderen. Slob: “Ieder kind heeft recht op onderwijs en ieder kind dat thuiszit, is er één teveel. Daarom blijven we ons gezamenlijk inzetten om ervoor te zorgen dat in 2020 er geen kinderen langer dan drie maanden thuis zitten.”
Daarvoor is het Thuiszitterspact opgericht. Naar aanleiding van het Thuiszitterspact, waardoor gemeentes van G32 en G4 meer kennis gingen delen over de aanpak van verzuim, hebben diverse regio’s ook pacten gesloten, met afspraken over een regionale aanpak en betere samenwerking. Aanjager Marc Dullaert is gevraagd om nog zes maanden te werken aan de verankering van de resultaten in de regio’s.
Daarnaast is de Landelijke Thuiszitterstafel een tijdje geleden opgericht, die zich richt op betere samenwerking in de regio om het aantal thuiszitters terug te dringen. De partners van dit overleg organiseren de komende maanden regionale bijeenkomsten over mogelijkheden voor maatwerk voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte.
 
Rol samenwerkingsverbanden
Verder geeft minister Slob in zijn brief aan dat hij haast maakt met wetsvoorstellen over de doorzettingsmacht van samenwerkingsverbanden en de rol die zij hebben bij de totstandkoming van vrijstellingen voor kinderen die vanwege lichamelijke of psychische redenen niet naar school hoeven binnen de leerplicht. Het aantal van deze kinderen blijft stijgen, ondanks dat scholen juist meer maatwerk leveren. Slob wil daarom de expertise van deze samenwerkingsverbanden inzetten bij de totstandkoming van deze vrijstellingen. “De samenwerkingsverbanden hebben een taak op het gebied van thuiszitters, maar hun informatiepositie is te beperkt”, constateert Slob. Veel samenwerkingsverbanden beschikken over onvoldoende betrouwbare informatie over thuiszitters. Daarom wil Slob de informatiepositie van samenwerkingsverbanden versterken. Verder vindt hij het belangrijk “dat de mogelijkheden voor maatwerk optimaal worden benut voor leerlingen die dat nodig hebben”.
 
Van 2 tot 8 juni is de Landelijke Actieweek Thuiszitters, meldt Slob.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Aantal thuiszitters volgens oudervereniging Balans veel hoger

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen