In zijn schriftelijke antwoord op Kamervragen is minister Slob van Onderwijs niet duidelijk of scholen voor primair onderwijs daadwerkelijk genoeg geld krijgen om achterstanden weg te werken. GroenLinks had deze vraag ingediend. Ook kaartten de fracties andere problemen aan, zoals de gevolgen van de herverdeeleffecten, ontbrekende gegevens van leerlingen en betalingsregelingen in verband met terugvorderingen.

In antwoord op de vraag van GroenLinks of het budget toereikend is, antwoordt de minister dat het budget is bijgesteld omdat de doelgroep die onder de gewichtenregeling valt, is afgenomen. Het budget stijgt alleen als het totaal aantal leerlingen die zorg nodig hebben (volgens de criteria die vastgesteld zijn) toeneemt. Ook gaat hij in op de ‘betere’ verdeling van de middelen over het land door de nieuwe systematiek. “Dat betekent dat de beschikbare middelen daar terecht komen waar de achterstandsproblematiek het grootst is.”

Slob geeft aan dat het kabinet 170 miljoen euro investeert in het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. Maar of dat voldoende is, geeft de minister niet aan. Ook schrijft Slob dat het kabinet het urenaanbod van de voorschoolse educatie verhoogt. “Door de kwaliteitsverhoging in de voorschoolse educatie komen leerlingen met een kleinere onderwijsachterstand op school.”

Op de vraag van de PvdA-fractie of kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen, antwoordt de onderwijsminister: “Ik deel deze zorg niet. Wanneer de onderwijsachterstandenproblematiek zo groot wordt dat dit boven de normale onderwijskundige taak van de school stijgt, ontvangt de school extra middelen om kinderen met een onderwijsachterstand te ondersteunen. Scholen bepalen zelf welke kinderen ondersteuning nodig hebben en hoe zij de aanvullende middelen besteden. Ik zie dan ook geen aanleiding om hierover op dit moment in gesprek te gaan met basisscholen en gemeenten.”

Links

Gerelateerd nieuws