Slob neemt aanbevelingen curriculumcommissie over

Werkopdrachten aan SLO aangepast

Demissionair minister Slob heeft, naar aanleiding van de adviezen van de Curriculumcommissie, de werkopdrachten aan SLO aangepast. Deze werkopdrachten gaan over de bijstelling van de kerndoelen primair en voortgezet onderwijs onderbouw en de eindtermen voortgezet onderwijs bovenbouw. De werkopdrachten zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vanaf september 2020 is deze wetenschappelijke curriculumcommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Roel Kuiper actief. De commissie heeft inmiddels drie tussenadviezen en een verdiepende studie gepubliceerd.

Slob geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan op welke manier deze aanbevelingen zijn overgenomen in de bijgestelde werkopdrachten. Zo gaat het bijvoorbeeld om de doelformuleringen: de huidige kerndoelen moeten concreter en meer divers geformuleerd worden in wat er van leerlingen wordt gevraagd. Ook constateert de wetenschappelijke curriculumcommissie dat de huidige examenprogramma’s in de bovenbouw van het vo te verschillend zijn. Het verschil in structuur en de manieren waarop eindtermen zijn geformuleerd is tussen vakken en leerwegen simpelweg te groot. Daarom moet er meer nadruk gelegd worden op een gemeenschappelijke architectuur ter versterking van de samenhang tussen verschillende schoolsoorten en vakken. De commissie geeft daarnaast aan dat er een breder kader nodig is ter beoordeling van kansengelijkheid in het hele curriculum. Andere aanbevelingen gaan over:

– de ‘rationale’: een visie op ‘waartoe’ het onderwijs dient waarbij een nieuwe balans wordt gehanteerd tussen de drie doeldomeinen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming)

–  de ontwerpruimte: welk percentage ontwerpruimte van het totaal is beschikbaar voor de bij te stellen kerndoelen en examenprogramma’s

weging voorstellen Curriculum.nu:  curriculumexperts, leraren en vakexperts hebben de ruimte om deze voorstellen beargumenteerd opnieuw te wegen.

Vervolgproces

Met de opvolging van de adviezen in de bijgestelde werkwijze en werkopdrachten staat alles klaar om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Voor het bijstellen van de urgente examenprogramma’s zijn SLO, leraren en vakexperts aan zet, samen met vakverenigingen. De werving voor vakvernieuwingscommissies voor de urgente vakken start in november. Het bijstellen van de kerndoelen kan ook van start, aldus Slob.

Links