Slob maakt geld vrij voor zij-instromers

Minister Slob stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort. Het budget voor zij-instromers wordt verhoogd met 4 miljoen in het primair onderwijs en 1,8 miljoen in het mbo. Ook in 2019 wordt extra geld uitgetrokken voor zij-instromers.

Schoolbesturen kunnen zo makkelijker een zij-instromer aanstellen, omdat zij een tegemoetkoming ontvangen voor de opleidings- en begeleidingskosten. Zij-instromers moeten al een diploma hebben op hbo-niveau en een geschiktheidsonderzoek doorlopen, waarin wordt beoordeeld of zij direct voor de klas kunnen.
Dit jaar zijn veel meer aanvragen gedaan voor het zij-instroomtraject dan verwacht, vooral in het po en mbo. De minister heeft geld gevonden in de bestaande begroting van OCW. Een deel komt uit de Lerarenbeurs, waar minder vraag naar is dan oorspronkelijk gedacht. 
Verder wil OCW (financiële) ondersteuning bieden aan plannen van regionale partijen om het lerarentekort terug te dringen. Om de samenwerking tussen regio’s te bevorderen en belemmeringen waar mogelijk weg te nemen, wordt eveneens een landelijke tafel ingericht. Hierbij kunnen ook partijen aansluiten als sector- en vakorganisaties, gemeenten, UWV en bedrijven.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.