Minister Slob gaat voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en per leerling en wordt hun budget makkelijker te berekenen, schrijft de minister op 16 augustus in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Slob vindt het hard nodig om de rekenmethode van de basisbekostiging te versimpelen. “De bekostiging was voor middelbare scholen veel te onoverzichtelijk geworden. Door een simpeler model te kiezen, weten scholen en schoolbesturen voortaan beter waar ze financieel aan toe zijn. Ze kunnen bij wijze van spreken zelf uitrekenen hoeveel geld ze van het Rijk moeten krijgen. Met vier parameters is dat simpeler dan met ongeveer veertig.” Daardoor kan een school of medezeggenschapsraad ook beter het gesprek aan met het bestuur over de verdeling van het geld.
De vereenvoudiging geldt alleen voor de lumpsum. Het geld dat vo-scholen via samenwerkingsverbanden krijgen voor ondersteuning van leerlingen en de aparte subsidieregelingen blijven de besturen op dezelfde manier ontvangen als nu.
Door van rekenmethode te wisselen, zijn er scholen die meer geld krijgen en scholen die minder geld krijgen. Daarom heeft de minister beloofd een overgangsregeling in te voeren. De schoolbesturen die de meest negatieve effecten voelen, krijgen daarnaast nog een extra tegemoetkoming.

De VO-raad steunt het voorstel van de minister om de bekostiging te vereenvoudigen. Ook de Onderwijsraad pleitte onlangs voor een versimpeling. Minister Slob hoopt dat de basisbekostiging vanaf 2021 op basis van de nieuwe rekenmethode kan worden uitgekeerd.

In het primair onderwijs is de bekostiging nog niet vereenvoudigd, maar het ministerie en de PO-Raad werken daar wel aan.
 

Links

Gerelateerd nieuws