Minister Slob kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij voornemens is nog dit jaar een subsidieregeling (hoog)begaafdheid te publiceren. Hiermee wil hij samenwerkingsverbanden Passend onderwijs stimuleren om een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. De subsidie voor primair en voortgezet onderwijs samen bedraagt 15 miljoen, zoals het kabinet in het regeerakkoord al aankondigde.

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben steeds meer aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen, schrijft Slob. Ondanks veel goede initiatieven is er ook nog een aantal knelpunten:

  • Er is binnen scholen meer kennis nodig over (hoog)begaafdheid;
  • Meer passend aanbod is nodig voor (hoog)begaafde leerlingen;
  • Betere samenwerking tussen scholen binnen de regio is gewenst.

 
In aanvulling op de al bestaande middelen is in het regeerakkoord opgenomen dat er 15 miljoen structureel beschikbaar komt voor onderwijs(ondersteuning) aan (hoog)begaafde leerlingen. Met de waarschijnlijk dit jaar gepubliceerde subsidieregeling worden samenwerkingsverbanden in staat gesteld om expertise beschikbaar te stellen aan scholen en schoolbesturen en (regionale) voorzieningen uit te bouwen en verder in te richten op scholen. “Voorbeelden van dergelijke regionale initiatieven zijn: leraren bijscholen tot een expert (hoog)begaafdheid of het aanstellen van een expert. Ook kan gedacht worden aan het bovenschools (regionaal) opzetten of uitbouwen van afdelingen voor (hoog)begaafden dan wel het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen bij de overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs”, aldus Slob.

De landelijke subsidiecriteria en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de middelen werkt Slob nog verder uit. Een van de voorwaarden voor subsidiering zal een eis van 50 procent-cofinanciering uit het bestaande ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden zijn.

Links

Gerelateerd nieuws