De focus op het centraal examen (CE) is sterk toegenomen. Het schoolexamen (SE) staat vaak in het teken van het CE, waardoor ook hier de nadruk ligt op dezelfde meetbare cognitieve vaardigheden. Dat schrijft minister Slob onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

“Ik zie dat in de praktijk scholen in hun SE vaak relatief veel elementen opnemen die al in het CE aan de orde komen. Een gevolg hiervan is dat hun visie op de schooleigen toetsing in de knel kan komen”, aldus Slob. Hij ziet het daarom als een belangrijke opdracht om de komende jaren de balans tussen het CE en SE te verbeteren. Met deze brief roept Slob besturen op voldoende aandacht aan beiden te besteden en ook gebruik te maken van de instrumenten die nu al beschikbaar zijn, waaronder de checklists van de VO-raad.

De minister wijst in zijn brief op het advies ‘Toets Wijzer’ van de Onderwijsraad dat aangeeft dat de toetspraktijk op scholen nu minder bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs dan mogelijk is, omdat deze praktijk uit balans is. “Veel scholen gebruiken meer beslissende toetsing dan ontwikkelgerichte toetsing in het onderwijsproces en leggen daarnaast meer nadruk op de kwantitatief meetbare aspecten en minder op het waarderen van kwalitatieve aspecten”, schrijft Slob. De Onderwijsraad geeft aan dat door het invoeren van landelijke (beleids-)maatregelen zoals de kernvakkenregel en de 5,5-regel de focus op het centraal examen sterk is toegenomen.

Ook constateert Slob, naar aanleiding van het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering, dat er met wisselende regelmaat ‘oneigenlijke onderdelen’, zoals een tussentijdse schriftelijke overhoring of een beoordeling van huiswerkattitude, in het SE worden ondergebracht. Deze hebben geen ‘afsluitend karakter’. “Waar het CE zorgt voor een landelijke benchmark en leraar-onafhankelijke toetsing, hebben scholen binnen het SE ruimte om op basis van de schooleigen visie de afsluiting van het curriculum naar eigen inzicht vorm te geven.”

In het SE is meer ruimte voor scholen om de brede vaardigheden en talenten van de leerling te toetsen, meent Slob. Hij geeft aan dat scholen bewuster kunnen inzetten op schooleigen toetsing als onderdeel van het leerproces.” Door formatief evalueren een plek te geven in de schoolpraktijk kan zowel een leerling als de school meer eigenaarschap krijgen over het leerproces.” Hierbij wijst de minister op de initiatieven van leernetwerken waarin vo-scholen samenkomen die een formatieve leercultuur willen creëren. Schoolleiders en leraren kunnen hieraan deelnemen.

Versterking positie SE
Om de positie van het SE te versterken heeft de minister een versterkingsagenda opgezet (zie brief ‘Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2018’) waarin hij zich, samen met de sector, richt op onder andere het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteitsborging van de SE’s en het in- en externe toezicht. “De verantwoordelijkheid voor het SE ligt bij de scholen zelf. Daarnaast zullen ook de inspectie en ik hierin elk onze eigen rol pakken”, aldus Slob.

Links

Gerelateerd nieuws