Simulatietool po geactualiseerd en voor iedereen beschikbaar

Het publiek toegankelijk maken van de simulatietool po ligt in het verlengde van het publiceren van het Overzicht financiële beschikkingen voor primair onderwijs op http://www.cfi.nl/

Sinds kort kunnen schooldirecties en (G)MR-en* door gesimuleerde berekeningen inzicht krijgen in de overheidsfi nanciering van hun bestuur of een andere organisatie. Bovendien kunnen zij – indicatief – de lumpsumfi nanciering per school of per bestuur voor meerdere jaren berekenen. Op de pagina Simuleren (bij Simulatietool) van www.cfi.nl is aangegeven welke bekostigingsonderwerpen zijn opgenomen in de simulatietool. Ongeacht het aantal scholen van een schoolbestuur, kan er een meerjarenoverzicht worden aangemaakt. De verwerkingstijd van het meerjarenoverzicht blijft afhankelijk van het aantal scholen dat onder een bestuur valt. Bij het maken van een meerjarenoverzicht geeft een tabel een indicatie van de wachttijd.

In de simulatietool zijn de voorlopige bedragen voor de personele lumpsumbekostiging in het primair onderwijs voor 2007/2008 (`Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008´) inmiddels verwerkt. Complexe inlogprocedures behoren voortaan tot het verleden. Schoolbesturen met een Entree-account houden hun rechten op het afgeschermde deel.

* Uitgezonderd Centrale Diensten (CD), ligplaatsscholen, rijdende scholen, Regionale Expertise Centra (REC), WEC-scholengemeenschappen en scholen voor visueel gehandicapte kinderen (vgk).

Bron
Kader Primair 7 – Maart 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.