Sectorvorming mag diversiteit

De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sectororganisatie voor het primair onderwijs uitvoerig besproken in Kader Primair Special december 2005 en Kadernieuws Extra maart 2007. Diverse personen uit het onderwijsveld gaven hierover hun mening in de vorm van een column. AVS-voorzitter Ton Duif sluit af.

De laatste elf Kader Primairs hebben in deze column diverse personen hun licht en visie laten schijnen over de noodzaak te komen tot een sectorale vertegenwoordiging. Aan mij de eer deze serie af te sluiten. Ik heb, ter voorbereiding van deze column, de vorige bijdragen nog eens doorgelezen. Voor- en tegenstanders zijn het er over eens dat sectorvorming de diversiteit en de autonomie van scholen in de sector niet mag belemmeren. Maar daar houdt het gemeenschappelijke wel op. Hieruit blijkt dat het niet eenvoudig is alle ideeën op één lijn te krijgen. Half mei hield de Kerninitiatiefgroep voorheen de Pettelaargroep een bijeenkomst voor bestuurders en genodigden om te spreken over de vorm en inhoud van een dergelijke organisatie. Ook hier bleek dat de visies van bestuurders en schoolleiders soms ver uiteenliepen. Sprak de een nog van scherpe scheiding tussen de sectororganisatie en de besturenorganisaties, de ander sprak van een integrale benadering. Van mijn kant wil ik graag proberen een samenhangende visie over het belang van deze ontwikkeling te beschrijven, geënt op mijn visie wat de samenleving straks van ons vraagt. Wat mij voor ogen staat is een moderne netwerkorganisatie, waar schoolleiders en bestuurders de verbinding zoeken met de maatschappij, waarin gezocht wordt naar werkbare oplossingen om de hedendaagse, maar ook de toekomstige problemen op te lossen, waar scholen en hun besturen garant willen staan voor modern onderwijs. Een organisatie die haar leden bijstaat in het realiseren van top-onderwijs van het hoogste niveau. Een organisatie die met het gezicht naar de leden staat en waar de leden ook het beleid bepalen. Een organisatie die de diversiteit van het primair onderwijs beschouwt als een groot goed. Een organisatie met hoogwaardige dienstverlening aan de leden. Een organisatie die de dialoog zoekt met de leden, maar ook met organisaties die belangen hebben bij het onderwijs. Een sectororganisatie die spreekt met bestuurders, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere stakeholders. Kortom, een organisatie van en voor het veld. En zeker niet een organisatie die naar binnen is gericht en die de rol van het departement nog eens stevig over doet. Er zijn partijen in het veld die dat laatste beeld maar al te graag als hét schrikbeeld van de toekomst uitdragen. Willen we zon ideaalbeeld bereiken, dan zullen we keuzes moeten maken. De huidige besturenorganisaties zullen hun activiteiten gaan herzien en zich voorbereiden op een nieuwe rol als profielorganisaties op het gebied van levensbeschouwing en identiteit, de AVS zal haar vakbondsactiviteiten gaan herpositioneren en het sectorale belang onderbrengen in de nieuwe sectororganisatie. Dat vraagt van alle partijen visie, maar vooral ook moed in de komende periode. Na lang discussiëren is daarover binnen de stuurgroep sectorvorming eindelijk overeenstemming bereikt. De projectgroep kan dus aan de slag om dit ideaal te verwezenlijken. Doen we het goed, dan geldt straks de sector primair onderwijs als hét voorbeeld van hoe een moderne sectororganisatie samen met de scholen en hun omgeving werkt aan de toekomst van de Nederlandse samenleving. Want onze verantwoordelijkheid is groot. Zonder top-funderend onderwijs is onze toekomst als samenleving in gevaar. Door de handen ineen te slaan gaan we daar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen. Is er een mooier ideaal denkbaar?

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.