Volgens de sectorraden is er nog te weinig draagvlak onder leraren voor het lerarenregister. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er onduidelijkheden over de arbeidsrechtelijke consequenties van niet-herregistratie. Deze zorgen uiten de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in hun brief aan de Eerste Kamer. Op 14 februari behandelt de senaat het wetsvoorstel.

De Eerste Kamer stemde reeds in oktober 2016 in met het wetsvoorstel. De drie sectororganisaties kaarten in hun brief aan de Eerste Kamer een aantal punten aan. Ze wijzen op het belang van voldoende draagvlak en enthousiasme van de beroepsgroep voor een lerarenregister. Cijfers van het kabinet wijzen uit dat 32.000 leraren zich vrijwillig hebben geregistreerd, maar een petitie van Leraren in actie tegen het register is daarnaast door ruim 26.500 leraren ondertekend. Het ontbrekend van draagvlak en het overwegend negatieve sentiment in het veld staan volgens de sectororganisaties een succesvolle implementatie in de weg.

Dit is ook een risico voor schoolbesturen, die de consequenties dragen van het in dienst hebben van niet-geregistreerde leraren. Met de huidige bepalingen en regels kunnen schoolbesturen in onvoldoende mate een bijdrage leveren aan het slagen van het lerarenregister.

Een ander aandachtspunt zijn de administratieve lasten voor scholen, die met het aanleveren van basisgegevens door schoolbesturen zeker zullen toenemen. Dit blijkt ook uit de voorlopige conclusies van de impactanalyses die onlangs zijn uitgevoerd. Deze analyses tonen ook aan dat het onhaalbaar is om een volledige levering op 1 augustus 2017 klaar te hebben. De sectorraden pleiten daarom voor een opschuiving van de eventuele invoeringsdatum naar ten minste 1 augustus 2018.

Tot slot zetten de sectororganisaties vraagtekens bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van niet-herregistratie. Het gaat met name om de juridische haalbaarheid hiervan. ‘Het niet-registreren’ is namelijk geen grond waarop een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd of ontbonden. De sectororganisaties pleiten daarom voor het uitvoeren van een juridische toets op dit punt, voordat de Eerste Kamer een besluit neemt over het wetsvoorstel.

Lerarenregister
Het lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en verplicht leraren zich vanaf 1 augustus 2017 te registreren. Om te voldoen aan de eisen van de (her)registratie moeten leraren zich voldoende bijscholen. Leraren die niet in aanmerking komen voor herregistratie, kunnen door schoolbesturen niet meer worden ingezet als volwaardig leerkracht.
 

Links