Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de tot 183 miljoen euro oplopende doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs gehandhaafd blijft. De Stichting van het Onderwijs, waar de AVS bij aangesloten is, verzoekt in een brief aan de Vaste Kamercommissie van OCW en Financien de structurele bezuinigingen terug te draaien. Dit zal de bestaande problemen, zoals het lerarentekort, verergeren.

De Stichting van het Onderwijs heeft in de aanloop naar de Voorjaarsnota de ministers van OCW met klem opgeroepen de doelmatigheidskorting te schrappen. In deze oproep gaf de Stichting al aan dat het haar zorgen baart dat het in de begrotingssystematiek zo werkt dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd als vanzelf leiden tot bezuinigingen op de begroting van OCW. Meerdere jaren op rij is gebleken dat deze ramingen tegenvallen, wat duidt op structureel te lage inschattingen.

Daarnaast vindt de Stichting het zeer zorgwekkend dat in de Voorjaarsnota een nieuwe structurele bezuinigingsmaatregel staat, namelijk het niet uitkeren van de prijsbijstelling. Per saldo betekent dit een bezuiniging voor scholen en onderwijsinstellingen van jaarlijks 145 miljoen euro. Uit de Voorjaarsnota blijkt nu dat de structurele bezuiniging van 183 miljoen euro op het onderwijs, met het niet uitkeren van de prijsbijstelling zelfs oploopt tot een bezuiniging van 328 miljoen euro op jaarbasis.

Daarom verzoekt de Stichting van het Onderwijs, in het belang van de leerlingen en het onderwijspersoneel, dat de Kamercommissie de structurele bezuinigingen op het onderwijs terugdraait.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever