Schoolleiding en lerarenteams hebben een cruciale rol in de verdere uitwerking van Onderwijs2032. AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt dat dat schoolleiders in hun team bespreken dat er een curriculumontwikkeling gaande is. “Heb het erover met elkaar, voer de dialoog in de scholen en inspireer.”
 
Leerlingen en hun ouders vinden dat het hoog tijd is om het landelijk curriculum aan te pakken, ze willen meer verbinding tussen vakken en de keuzeruimte moet groter zijn dan nu het geval is. Naast vakinhoudelijke kennisoverdracht willen leerlingen en ouders meer aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit concludeert de Regiegroep Onderwijs2032 in het advies dat vandaag aan staatssecretaris Dekker (OCW) is overhandigd. De Regiegroep heeft onderzocht hoe haalbaar de toekomstvisie ‘Onderwijs2032’ is voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs.
 
De Regiegroep, die bestaat uit AVS, VO-raad, PO-Raad, LAKS en Ouders&Onderwijs, ziet voldoende mogelijkheden om met alle betrokken partijen een volgende stap te zetten naar vernieuwde kerndoelen. De huidige kerndoelen zijn 10 jaar oud en sluiten niet altijd meer goed aan op eigentijdse lessen die leraren willen geven. 
De AVS steunt de gedachte van een cyclisch proces rond curriculumontwikkeling waarbij praktijk- en maatschappelijke ontwikkelingen en de benodigde uitwerking in het curriculum vanuit de scholen steeds worden uitgewisseld en verbonden met de wettelijke kaders waarbij de overheid de verantwoordelijkheid draagt om het landelijk curriculum wettelijk vast te stellen. “Een dynamisch curriculum draagt bij aan het inspelen op wat er nodig is om tegemoet te komen aan de behoefte van leerlingen en de voorbereiding op de steeds veranderende samenleving”, aldus Van Haren.
 
De AVS-voorzitter vindt het terecht dat de belangrijke rol van schoolleiders benoemd. “In de uitwerking vanuit kern en keuze is de teamdialoog en het inbedden van curriculumontwikkeling in de school van groot belang. Elke school moet dan in kunnen spelen op de eigen visie en ambities alsook de lokale context en behoeften van ouders en leerlingen in de schoolomgeving.”
 
De AVS roept haar leden op om de ontwikkelingen vanuit Onderwijs2032 en wat dit betekent voor de curriculumvraagstukken in de school actief te bespreken met de schoolteams en de ouders. “Op veel scholen is visieontwikkeling vanzelfsprekend, maar de manier waarop het handelen in de klas en het transformeren van het curriculum daarmee samenhangt vraagt om een verdere professionele dialoog in de school.”  Het betreft verder praten over inhoudelijke keuzes en de manier waarop leerkrachten eigenaar en drager worden van verdere curriculumuitwerking. “De exacte kaders van kern en keuze zijn nog niet duidelijk, maar ook binnen de huidige kaders is er al veel mogelijk.” De AVS-voorzitter roept de leden op maximaal gebruik te maken van de ruimte die er nu al is om het onderwijs toe te rusten voor de toekomst. “Het is van groot belang om samen met het bestuur plannen te hebben voor inzet van mensen en middelen die nodig zijn voor het herontwerpen of anders inrichten van het onderwijs.”
 
Op ruim vijftig scholen is bekeken hoe haalbaar de visie van het Platform Onderwijs2032 in de praktijk is. Naast ouders en leerlingen sprak de Regiegroep met schoolleiders, lerarenopleiders en met vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs over toekomstgericht onderwijs. Uit de verdiepingsfase blijkt er op veel punten steun te zijn voor de richting van de toekomstvisie. Het ontbreekt veel scholen nu aan houvast om op schoolniveau eigen keuzes te maken voor de onderwijsinhoud.
Tegelijk constateert de Regiegroep dat er nog veel in de kinderschoenen staat. Voor curriculumontwikkeling, dat als zeer belangrijk wordt ervaren, kunnen leraren niet altijd genoeg tijd vrijmaken. De Regiegroep onderschrijft daarom het belang van ontwikkeltijd voor lerarenteams.

De Regiegroep ziet een ontwikkelfase voor zich waarin de verbinding wordt gelegd tussen de curriculumontwikkeling op schoolniveau en curriculumontwikkeling op landelijk niveau.
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders