De website van het Schoolleidersregister voor het primair onderwijs is in de lucht. Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft maandag 10 juni jl met een druk op de ‘registerknop’ het officiële startsein gegeven voor het Schoolleidersregister PO.

Dat gebeurde in Den Haag tijdens de eerste van vier regionale bijeenkomsten over de betekenis van deze beroepsregistratie voor de professionalisering van schoolleiders en van het onderwijs. Schoolleidersregister PO onderhoudt het register, ondersteunt schoolleiders in hun professionele ontwikkeling en prikkelt hen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling.

Ursie Lambrechts, voorzitter Schoolleidersregister PO: “Het schoolleidersregister is allereerst een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het beroepsregister door de sociale partners en de politiek in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere professionalisering te stimuleren. Ik nodig schoolleiders van harte uit om het register samen met ons verder te ontwikkelen. Het schoolleidersregister is vooral van de beroepsgroep zelf.”

Staatssecretaris Sander Dekker: “Schoolleiders maken het verschil. De ambitie en de kwaliteit van een gedreven schoolleider stralen af op alle docenten. Het initiatief van dit register komt van de sector zelf. Dat is ook de kracht ervan. Hiermee laten schoolleiders zien dat ze hoge eisen stellen aan hun eigen professionaliteit. Dat ze het beste willen halen uit zichzelf, uit hun team én uit de leerlingen.”

Diverse leiderschapskwaliteiten
De verantwoordelijkheden voor schoolleiders zijn in de loop van de jaren gegroeid, onder meer door decentralisatie van taken door de overheid. Samen met schoolbesturen staan zij voor nieuwe strategische, inhoudelijke en organisatorische keuzen. Schoolleiders moeten daarom over goede onderwijskundige en zakelijke leiderschapskwaliteiten beschikken. Een permanente scholing en ontwikkeling zijn daarvoor onontbeerlijk; het registreren van bekwaamheidseisen en bekwaamheidsonderhoud is essentieel voor de borging. Tevens kan registratie het vertrouwen van de leraar, van ouders en van schoolbesturen in hun schoolleiders versterken en bijdragen aan de status van het vak.
Ook andere landen onderkennen de belangrijke rol van schoolleiders. Landen als Canada, Schotland en Oostenrijk stellen eveneens eisen aan het volgen van opleidingen en nascholing.

Registratie
Samen met de beroepsgroep zelf zal Schoolleidersregister PO een definitief reglement opstellen met criteria en procedures. Vanaf nu kunnen schoolleiders zich inschrijven en alvast hun CV of portfolio toevoegen. Over vier jaar zullen zij moeten voldoen aan de dan geldende registratie-eisen. In de cao voor het primair onderwijs is de registratie voor schoolleiders verplicht gesteld.

Extra geld
Het kabinet heeft in het Begrotingsakkoord 2013 extra geld vrijgemaakt om de professionalisering steviger op de kaart te zetten. Vanaf 2013 krijgen scholen hiervoor € 29,5 miljoen. Sociale partners hebben in de cao voor het primair onderwijs afspraken gemaakt over de invulling ervan. Jaarlijks is er voor schoolleiders een extra professionaliseringsbudget voor studieverlof, studiekosten of andere professionaliseringsactiviteiten afgesproken. Deze bijdrage moet schoolleiders ondersteunen in het halen van de (her-)registratie-eisen voor vakbekwaamheid.

Bijeenkomsten in andere regio’s
De andere drie bijeenkomsten over het schoolleidersregister zijn in Zwolle (11 juni), Nijmegen (12 juni) en Eindhoven (13 juni). Over de bijeenkomsten verschijnt een digitale publicatie. Ongeveer 600 schoolleiders en andere betrokkenen bij het onderwijs hebben zich voor de bijeenkomsten aangemeld.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws