Schoolleiders vinden veiligheid op internet belangrijk

Bestuurders en schoolleiders voorzien in de komende jaren een sterk aanhoudende toename van ict-toepassingen. Er is een groot verschil tussen wensen van deze leidinggevenden en het huidige gebruik van leraren. Leidinggevenden hechten veel waarde aan gesprekken met leerlingen over veiligheid op internet en instructies hoe om te gaan met sociale media. In de praktijk doen ouders dit grotendeels. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Vier in balans-monitor van Kennisnet.

Ook blijkt uit de monitor dat leraren die variëren in de manier waarop ze lesgeven en daarbij gebruik maken van digitale hulpmiddelen betere resultaten boeken. De manier waarop zij ict inzetten heeft vooral impact op de motivatie van leerlingen, de onderwijsprestaties en de efficiëntie van de les. Verder zijn er onderling grote verschillen in het gebruik door leraren van ict in de les, deze verschillen zijn binnen scholen vaak groter dan tussen scholen. Van de 22 digitale toepassingen die het onderzoek noemt, gebruikt de kopgroep van leerkrachten er dertien tot veertien. Deze groep beslaat een kwart van alle leerkrachten. De middengroep, waar de helft van alle leerkrachten onder valt, past zes tot zeven mogelijkheden vaak in het onderwijs toe. De staartgroep beperkt zich in de meeste lessen tot een of twee toepassingen.

Van alle beschikbare hulpmiddelen en toepassingen is de beamer of het digibord onder de leerkrachten nog steeds het meest populair. Er wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van internet, laptops en mobiele telefoons bij de lesvoorbereiding. Daarnaast wordt digitaal leermateriaal volop in de lessen gebruikt, zowel bij individuele begeleiding van de leerling als bij het geven van klassikaal onderwijs. Ook maken scholen veelvuldig gebruik van digitale informatiesystemen waarbij leerlingen hun eigen vorderingen in de gaten kunnen houden.

 
Veiligheid op internet
De wensen van de leidinggevenden liggen niet op een lijn met het huidige gebruik van leraren. Zo vinden bestuurders en schoolleiders het belangrijk dat leraren met hun leerlingen gesprekken voeren over veiligheid op internet en instructies geven hoe zij kunnen omgaan met sociale media. In de praktijk blijkt dat juist ouders hier een belangrijke rol vervullen.
 
Om alle ambities van bestuurders en schoolleiders waar te kunnen maken moeten scholen beschikken over voldoende computerapparatuur en goede internetverbindingen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel een leerkracht met een gevarieerd repertoire van lesgeven. Want juist de leraren die verschillende manieren van lesgeven beheersen, zijn voor leerlingen de beste garantie op succes.
 
Voor het onderzoek zijn vijfduizend betrokkenen – bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ouders – in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo ondervraagd. De monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd in opdracht van Kennisnet. In de komende maanden wordt in afzonderlijke publicaties ingegaan op sectorspecifieke ontwikkelingen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.