Schoolleiders in het primair onderwijs geven het bovenschools management gemiddeld een 7,2. Een derde van de schoolleiders vindt zelfs dat het eigen werk leuker is geworden door de komst van het bovenschools management. Dit blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen, in opdracht van VOS/ABB.

Aanleiding voor het onderzoek was de invoering van lumpsumbekostiging en het managementstatuut per 1 augustus 2006. In het managementstatuut moet precies zijn aangegeven hoe taken en bevoegdheden binnen het schoolbestuur zijn verdeeld. Uit de antwoorden blijkt onder meer dat inmiddels 90 procent van de besturen met vier scholen of meer een bovenschools manager heeft aangesteld. Dat percentage neemt toe naarmate besturen meer scholen onder zich hebben. Het onderzoek wijst uit dat de meer schoolspecifieke taken liggen bij de schoolleider, terwijl het bovenschools management beheerstaken oppakt die efficiënter bovenschools geregeld kunnen worden. De schoolleider houdt zich dus bezig met het onderwijsinhoudelijk beleid, werving en selectie van personeel, aanschaf leermiddelen en dergelijke en het bovenschools management richt zich op de personeelsadministratie, salarisadministratie, huisvesting, vertegenwoordiging naar buiten en meer van dergelijke zaken. De meeste schoolleiders vinden deze verdeling duidelijk en het is voor een flink deel ook vastgelegd in een managementstatuut. Twee derde van zowel de schoolleiders als de bovenschools managers zou hierin niets willen veranderen. Een kwart zou wel wat dingen anders willen zien. Dat zijn steeds zaken die zijn terug te voeren op het spanningsveld tussen de autonomie van de schoolleider en het bundelen op bovenschools niveau.

Belangrijk podium
Uit het onderzoek blijkt verder dat het directieberaad een belangrijk podium is. Vrijwel alle respondenten overleggen regelmatig in het directieberaad en ze vinden de invloed daarvan groot. Schoolleiders die weten dat ze invloed hebben via het directieberaad, geven een hoger cijfer aan hun bovenschools management. Een derde vindt dat hun werk leuker is geworden door meer samenwerking en uitwisseling met collega’s en omdat een aantal beheerstaken naar de bovenschools manager is gegaan. Minder leuk zijn de gegroeide verantwoordingsdruk en de afgenomen autonomie. Omgekeerd zijn de bovenschools managers ook tevreden: zij geven hun schooldirecties gemiddeld een dikke zeven. Toch zegt driekwart van de bovenschoolse managers nog bepaalde competenties te missen bij hun schoolleiders, met name op het gebied van ondernemerschap, planmatig werken en financieel management.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws