Schoolleiders kritisch over toegevoegde waarde Schoolleidersregister PO

Schoolleiders hebben over het algemeen goede ervaringen met de ondersteuning die het Schoolleidersregister PO biedt bij hun professionaliseringsactiviteiten. Wel vinden veel schoolleiders dat hun eigen ontwikkelbehoefte meer voorop zou moeten staan. Dat blijkt uit het eindrapport ‘Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO’, dat dinsdag 23 april is gepubliceerd en door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Onderzoeksbureau Kwink, dat in opdracht van het ministerie van OCW en het Schoolleidersregister PO de evaluatie uitvoert, concludeert dat schoolleiders over het algemeen tevreden zijn over het gebruik van het Schoolleidersregister PO. Meer dan de helft van de geënquêteerde schoolleiders vindt de registratieprocedure duidelijk en toegankelijk. Ook vindt meer dan de helft van de schoolleiders de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om te registreren redelijk. Registratie wordt door veel schoolleiders als nuttig ervaren, omdat zo zichtbaar is dat schoolleiders voldoen aan de beroepstandaard. Dit draagt bij aan de kwaliteit en het aanzien van het beroep.

Goede weg
Het Schoolleidersregister PO zelf concludeert uit deze uitkomsten dat het register op de goede weg zit en dat de uitgangspunten breed worden ondersteund. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt hierover: “De AVS is een van de ‘founding fathers’ en staat voor het register. Het feit dat schoolleiders een register hebben dat van henzelf is en waar je de continue professionele ontwikkeling in vastlegt is een belangrijk kenmerk van een volwassen sector. Maar het is vooral belangrijk dat ondersteuning voor professionele ontwikkeling primair uit de eigen schoolorganisatie komt. Bestuurders hebben hier een belangrijk rol in en we benadrukken dan ook het wederzijds belang van goede professionele en zich ontwikkelende schoolleiders ten behoeve van onderwijskwaliteit.”

Intrinsieke motivatie
Uit het rapport komt ook naar voren dat veel schoolleiders kritisch zijn over de toegevoegde waarde van het Schoolleidersregister PO aan hun professionalisering. Vooral herregistratie wordt door sommige schoolleiders niet nuttig gevonden. De kritische houding komt ook voort uit een fundamenteel verschil van inzicht over het doel van (her)registratie. De schoolleiders geven aan dat zij zich professionaliseren vanuit intrinsieke motivatie en doordat het bestuur hen stimuleert. In de ogen van veel schoolleiders en bestuurders sluiten de vereisten voor registratie en herregistratie onvoldoende aan bij de eigen ontwikkelbehoefte en lijken de professionaliseringsthema’s meer leidend te zijn dan de ontwikkeling van schoolleiders zelf. Het Schoolleidersregister PO geeft aan de ontwikkeling van de individuele schoolleider meer centraal te willen stellen. De schoolleider kan dan aangeven welke professionaliseringsactiviteiten hij of zij heeft uitgevoerd of wil uitvoeren en hoeft niet de vertaalslag te maken naar de professionaliseringsthema’s. De AVS is blij met deze voorgenomen aanpassing: “Dat je doorlopend ontwikkelt, moet niet de vraag zijn, wel het hoe en waartoe. Het register is een instrument, en een instrument dat niet aansluit bij de werkelijkheid is niet aansprekend. Het is terecht dat schoolleiders hier meer maatwerk en een passend register voor verwachten.” Het Schoolleidersregister PO biedt wel maatwerk aan, onder meer door de mogelijkheid een ‘wildcard’ in te zetten. Mogelijk zijn schoolleiders daarvan onvoldoende op de hoogte en zou Schoolleidersregister PO daarover beter moeten communiceren. Van Haren denkt dat schoolleiders nog vaak de startfase van het Schoolleidersregister PO op hun netvlies hebben. “Waarschijnlijk realiseren niet alle schoolleiders zich dat het Schoolleidersregister PO intussen behoorlijk is doorontwikkeld. Als AVS willen wij graag bijdragen aan het beter informeren van schoolleiders op dit punt.”

Vervangingsbeurs onderbenut
De meeste schoolleiders (80 procent) maken gebruik van de beschikbaar gestelde professionaliseringsgelden. Opvallend is dat maar 20 procent van schoolleiders gebruik maakt van de vervangingsbeurs. Volgens Van Haren kan dat komen, doordat het niet zo gemakkelijk is een schoolleider te vervangen. “Het gaat om weinig afgebakende werkzaamheden. Leiderschap is niet iets wat je op losse dagen even vervangt. De AVS vindt dat hierover nog eens goed moet worden nagedacht. Veel schoolleiders realiseren zich niet dat vervanging ook op administratief niveau kan plaatsvinden en dat dit op een andere manier lucht kan geven.”

Technische beperkingen
Het rapport is vrij kritisch over de technische kant van het registratiesysteem. De knelpunten zijn onder te verdelen in enkele fundamentele zaken, waarvan de belangrijkste is dat het registersysteem momenteel niet kan laten zien of een schoolleider zich al of niet heeft geherregisteerd binnen de daarvoor beschikbare periode. Hierdoor is er geen sprake van een betrouwbaar openbaar register. Daarnaast zijn functionele beperkingen geconstateerd. Een bestand uploaden kan een lastige klus zijn. Dat moet natuurlijk verbeteren. Van Haren. “Het moet niet zo zijn dat in 2019 technische beperkingen het gebruik van het schoolleidersregister in de weg zitten.”

De enquête die Kwink heeft uitgezet, is door 579 schoolleiders en 141 schoolbestuurders en HRM-medewerkers ingevuld. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met schoolleiders, schoolbestuurders en andere betrokkenen. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal verder besluitvorming rond het Schoolleidersregister PO plaatsvinden.

Geregistreerd
In het primair onderwijs zijn ongeveer 8.500 schoolleiders werkzaam en die hebben zich (nagenoeg allemaal) ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Van deze schoolleiders had in januari 2019 ongeveer 85 procent (7.174) van de schoolleiders het registratieproces doorlopen waarmee ze geregistreerd staan als RDO (Registerdirecteur Onderwijs), RADO (Register Adjunct-directeur Onderwijs), Aspirant RDO of Aspirant RADO. Schoolleiders moeten zich iedere vier jaar herregistreren. In het voorjaar van 2018 waren de eerste schoolleiders toe aan een eerste herregistratie. In januari 2019 hadden 549 schoolleiders zich geherregistreerd.

De stichting Schoolleidersregister PO is in 2013 opgericht door de PO-Raad en de onderwijsvakbonden AOb, de AVS en CNV Onderwijs. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken en verder te professionaliseren.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.