“Schoolleiders hebben een sleutelpositie bij de totstandkoming van een professionele, lerende cultuur, die een randvoorwaarde is voor het oplossen van problemen die verband houden met regels binnen een school of instelling.” Schoolleiders, bestuurders en leraren kunnen samen de regeldruk zo beperkt mogelijk houden. Dat stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een schriftelijk reactie op een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de aanpak van regeldruk en administratieve lasten.

Schoolleiders spelen een centrale rol bij de gang van zaken op scholen, en daarom zetten de bewindslieden zich niet alleen in op kwaliteit van wetgeving, maar ook op verdere professionalisering van schoolleiders. Schoolleiders bepalen welke interne regels worden gesteld en hoe hiermee wordt omgegaan. Ook is het samenspel tussen bestuurders en leraren van belang: “Het is in het belang van elk van deze groepen zelf om de regeldruk binnen de eigen school zo beperkt mogelijk te maken.”

Professionalisering
De schoolleidersregisters zijn een middel om de professionalisering van schoolleiders inzichtelijk te maken. “Een goede schoolleider is namelijk in staat om betere leraren aan te nemen, de werkdruk en interne regeldruk te verlagen, het ziekteverzuim beheersbaar te maken, en strategische HRM-beleid vorm te geven en uit te voeren.” Het Schoolleidersregister PO is inmiddels een feit, het Schoolleidersregister VO is in ontwikkeling.
 
Kritische houding
Verder stellen de OCW-bewindslieden dat regels die scholen zichzelf opleggen in de eerste plaats een zaak van die scholen zelf is.” Feit is echter dat het voor de leraren en voor andere actoren in en rond de instelling vaak onduidelijk is welke regels scholen zichzelf opleggen en welke regels van de overheid komen.” Dit bleek ook uit de uitzending van het televisieprogramma De monitor over werkdruk in het basisonderwijs (zie bericht: ‘Werkdruk leerkrachten te hoog’). Maar Bussemaker en Dekker vinden tegelijkertijd een kritische houding op zijn plaats. “Scholen en leraren zouden wat het onderwijs betreft alleen die zaken moeten willen vastleggen, waar het onderwijs beter van wordt. Nog te vaak horen we dat scholen zich verschuilen achter de inspectie (onder het motto: ‘het moet van de inspectie’), terwijl het gaat om regel die scholen zichzelf opleggen.”
 
Meldpunt
OCW opent in februari in het po een meldpunt waar schoolleiders en leerkrachten hun knelpunten en ervaringen met overbodige registratieverplichtingen kunnen doorgeven.
 


Links

Gerelateerd nieuws