Sinds vorig jaar zijn schoolleiders in het primair onderwijs verplicht zich in te schrijven in het Schoolleidersregister. Meer dan driekwart heeft dat al gedaan, en de rest volgt wel, verwacht SRPO-directeur Marja Creemers. “Bied je medewerkers wat nodig is, maar houd ook zelf je vak bij.” Bestuurders spelen daarin ook een rol.

Wat is de meerwaarde van een register?
“Het is een hulpmiddel om de professionaliteit bij een beroepsgroep te stimuleren. Dit register is een initiatief vanuit de beroepsgroep zelf en schoolleiders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van de criteria. Het is dus niet van bovenaf opgelegd. Veel andere registers hebben hun meerwaarde bewezen: ze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld artsen of advocaten hun vak bijhouden.” Hoeveel schoolleiders hebben zich inmiddels geregistreerd? “Er staan er 6.000 ingeschreven, waarvan bij 1.000 inmiddels is vastgesteld dat ze beschikken over voldoende basiskwaliteit. Als we ervan uitgaan dat er rond de 8.500 schoolleiders zijn, dan zijn we goed op weg. Bij het BIG-register (voor zorgverleners, red.) verliep de inschrijving veel minder hard. Natuurlijk is het jammer dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld, maar niets wijst erop dat dat niet alsnog zal gebeuren.”

Waarom heeft nog niet iedereen zich aangemeld?
“Sinds 1 juni 2013 is inschrijven verplicht, dat is nog niet zo lang. Sommige schoolleiders zijn nog niet op de hoogte of ze hebben er de tijd nog niet voor genomen. Anderen voelen er niet veel voor om zich in te schrijven, maar dat zijn er relatief weinig.”

Waarin zit ‘m de weerstand?
“Sommigen vragen zich af of dit wel de juiste manier is om gemotiveerd te worden om hun vak bij te houden. Het is nooit leuk om iets te moeten.”

Waarom is het register verplicht?
“Werkgevers en werknemers hebben dat samen zo afgesproken. Uit onderzoek blijkt dat een goede schoolleider een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van leerlingen. Schoolleiders geven vaak anderen voorrang als het gaat om tijd en geld voor professionalisering. Natuurlijk moet je je medewerkers bieden wat nodig is, maar het is dus ook essentieel dat je zelf je vak bijhoudt. Door de verplichting om je in het register in te schrijven, kun je daar niet omheen. Ook al ben je druk, je zult toch tijd vrij moeten maken voor professionalisering.”

Een nadeel van verplichting kan zijn dat de motivatie om bij te blijven niet meer uit jezelf komt.
“Je kunt je afvragen of dat zo is en hoe erg dat dan is. De leerplicht beschouwen we bijvoorbeeld ook als een groot goed. De manier waarop de verplichting vorm krijgt, maakt of het motiverend is of niet. We proberen ervoor te zorgen dat de herregistratie gebeurt op een manier die een beroep doet op de intrinsieke motivatie. Schoolleiders gaven zelf aan dat professionele ontwikkeling dicht bij hun eigen behoefte en bij de school moet plaatsvinden. Wat volgens hen demotiverend werkt, is het alleen maar tellen van het aantal uren dat aan professionalisering wordt besteed. We hebben daarom onderzoek gedaan naar de actuele ontwikkelingen die eraan komen en voor welke uitdagingen een schoolleider dagelijks staat. Die hebben we verwerkt in zeven thema’s waaruit een directeur kan kiezen om aan te werken (zie kader ‘Inschrijven, hoe werkt het?’). De reacties op de inhoud van de thema’s en de keuze voor leren van en met elkaar in de praktijk zijn tot nu toe heel positief.”

Een ander punt van kritiek is dat het register een lege huls is, omdat een opleiding niets zegt over hoe bekwaam iemand is.
“Uiteraard zegt het register niets over hoe bekwaam iemand is. We kijken niet hoe een individuele directeur op een individuele school in de dagelijkse praktijk functioneert. Dat is de taak van het bestuur. Het register borgt dat de schoolleider zijn vak bijhoudt; een voorwaarde om goed in te kunnen spelen op veranderingen. Zowel op maatschappelijk als technologisch gebied gaat er namelijk veel veranderen, denk aan jeugdzorg, Passend onderwijs of de nieuwe cao. Als je niet bijblijft, loop je straks achter de feiten aan.”

Er zijn directeuren die al jaren prima functioneren, maar nooit een officiële (schoolleiders)opleiding hebben gevolgd. Houdt het register daar rekening mee?
“Sommigen krijgen door de komst van het register het gevoel dat wat ze tot nu toe hebben gedaan niet goed zou zijn. Maar dat is echt onzin. Schoolleiders die geen of geen erkende opleiding hebben gevolgd, kunnen een EVC‑procedure volgen of een assessment laten afnemen om aan te tonen dat ze over de basiskwalificaties beschikken (zie kader ‘Inschrijven, hoe werkt het?’). De eerste pilots hiermee zijn gestart.”

Wat gebeurt er als een schoolleider zich niet inschrijft?
“Het is een verplichting die in de cao is opgenomen. Het niet nakomen ervan kan een grond zijn voor ontslag, en dat is een zaak van het bestuur.”

Wat vinden besturen van het register?
“De meeste besturen zijn positief en zien het als een ondersteuning in de professionele ontwikkeling van hun medewerkers. Sommige vinden het bijhouden van de eigen professionaliteit een vanzelfsprekende taak en een register daarom overbodig.”

Moeten schoolleiders die vlak voor hun pensioen zitten zich ook nog registeren?”
“Ja natuurlijk. Het maakt niet uit of je nog twintig of vijf jaar schoolleider zult zijn: je zult je vak moeten bijhouden om samen met je team goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Je wilt toch ook niet geopereerd worden door een arts die de laatste behandelprotocollen niet kent of bijgestaan worden door een advocaat die niet weet wat er veranderd is in wet- en regelgeving?”
 

Inschrijven, hoe werkt het?
Sinds juni 2013 kunnen schoolleiders in het primair onderwijs zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO. De inschrijfkosten betaalt het bestuur. De titel Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct- directeur onderwijs (RADO) krijgen directeuren door aan te tonen dat ze over de basiskwalificaties beschikken. Dat kan op drie manieren: door het afronden van een relevante schoolleidersopleiding, het afnemen van een assessment of het volgen van de procedure ‘Erkennen van verworven competenties’ (EVC). Vervolgens kiezen schoolleiders drie thema’s waarop ze zich in de komende vier jaar verder willen ontwikkelen, zoals persoonlijk leiderschap, het omgaan met verschillen of toekomstgericht onderwijs. Schoolleiders kunnen hierbij kiezen voor een opleiding die door het Schoolleidersregister is gecertificeerd (zie ook www.avs.nl/professionalisering/opleidingen > Schoolleider basisbekwaam & vakbekwaam). Daarnaast kan er ook gekozen worden voor informeel leren: leren van en met collega’s in de praktijk. Een externe beoordelaar of daarvoor geschoolde collega- schoolleiders toetsen aan de hand van een aantal criteria of de kennis en competenties behaald zijn. De voortgang houden ze elk jaar bij in het register en na vier jaar volgt de herregistratie. Volgens de nieuwe cao is iedere werknemer, ook de (bijna gepensioneerde) schoolleider, verantwoordelijk voor zijn eigen professionalisering. Hiervoor is budget beschikbaar en moeten jaarlijks afspraken worden gemaakt met de leidinggevende. Ook voor vo Ook in het voortgezet onderwijs wordt een Schoolleidersregister ontwikkeld. Binnenkort wordt hiervoor de beroepsstandaard vastgesteld, waarin staat wie er tot de beroepsgroep horen en aan welke competenties, bekwaamheden en normen zij moeten voldoen. Daarna kan worden begonnen met de inrichting van het register. In het sectorakkoord is afgesproken dat het register uiterlijk 1 januari 2016 van start gaat. Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl Of raadpleeg de AVS Helpdesk via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws