Schoolleider geeft geen prioriteit aan eigen werkdruk

werkdruk in po

Onderzoek Werkdrukakkoord primair onderwijs

Schoolleiders geven prioriteit aan de werkdruk van hun team. Ze cijferen zichzelf daarbij weg. En dat is alarmerend, want een op de vijf schoolleiders geeft aan dat hun werkdruk en de emotionele belasting is toegenomen. AVS-voorzitter Karin Straus: “Vanuit AVS willen we aandacht vragen voor deze stijging van de werkdruk van de schooldirecteur. Er is een stevig schoolleiderstekort, dat volgens recente cijfers ook weer is toegenomen (13,6%). De schoolleider is degene die ervoor zorgt dat de school blijft draaien en die zoveel mogelijk voorkomt dat klassen naar huis gestuurd worden, ook als er personeelstekorten zijn. Het is belangrijk dat schoolbesturen hun directeuren daarom steunen en ook aandacht voor hun werkplezier hebben. Als de schooldirecteur uitvalt, hebben we in de school meteen een groot probleem.”

In het voorjaar van 2018 heeft het kabinet met de vakbonden en de PO-Raad een akkoord afgesloten om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen. Met dit akkoord wordt nagestreefd dat de werkdruk binnen scholen afneemt en dat de besteding van middelen rechtmatig en effectief is. De kern van dit akkoord is dat de middelen direct terechtkomen bij de schoolteams en zij bepalen zelf waaraan de middelen worden besteed. Het proces en de effectiviteit van de aanpak van de werkdruk worden elk schooljaar gemonitord. Recent werd de monitor over het afgelopen schooljaar gepresenteerd.

Ondanks dat het Werkdrukakkoord ging over de werkdruk van het hele schoolteam, blijkt dat met name de werkdruk van leraren, intern begeleiders en onderwijs- of klassenassistenten op scholen centraal stond. De werkdruk van schoolleiders is veel minder vaak aan bod gekomen. Uit de casestudies komt naar voren dat schoolleiders prioriteit geven aan de werkdruk van de leraren en niet aan die van henzelf. Dit komt overeen met de resultaten uit het vorige onderzoek en dat komt ook overeen met wat wij van onze leden terughoren. Zij cijferen zichzelf vaak weg ten faveure van hun teams.

Wat in dit onderzoek echter wel opvallend is, is dat de werkdruk van schoolleiders ten opzichte van de vorige keer is toegenomen. Een op de vijf schoolleiders geeft aan dat hun werkdruk sterk is gestegen. Ook de emotionele belasting onder schoolleiders is toegenomen. Meer dan in 2019 vinden zij dat ze veel, hard en snel moeten werken.

Oorzaken werkdruk schoolleiders

Voor schoolleiders zijn de factoren die het meest bijdragen aan werkdruk:

  • Ziekteverzuim leraren (vervanging regelen, groepen verdelen, taken overnemen): 87 procent
  • Organisatie en administratie rondom besmettingen, quarantaineregelingen en afwezigheid van leerlingen en personeel (als gevolg van corona): 81 procent
  • Onvervulde vacatures (werving, sollicitatierondes, vervanging regelen, begeleiding zij-instromers etc.): 73 procent
  • Verantwoording (intern en extern): 73 procent

Schoolleider als procesbegeleider

De casestudies laten zien dat de schoolleider vaak optreedt als procesbegeleider bij de aanpak van werkdruk. Meerdere schoolleiders en leraren benoemen de faciliterende rol van schoolleiders. De respondenten geven aan dat een saamhorigheidsgevoel belangrijk is bij het verlagen van de werkdruk. Schoolleiders dragen hieraan bij door bijvoorbeeld te sturen op werkplezier en een positieve sfeer in het team. Een aantal schoolleiders geeft ook aan dat zij informatie van buitenaf zoveel mogelijk wegfilteren voor het personeel, waardoor het personeel niet wordt overspoeld met informatie.

Links