Schoolleiders zijn tevreden over het uiterlijk en fysieke veiligheid van hun schoolgebouwen. Ze zijn gemiddeld ontevreden over het binnenmilieu. Dat blijkt uit de rapportage Monitor onderwijshuisvesting po/vo van Regioplan en Inspectrum die minister Slob onlangs aan de Tweede Kamer aanbood. Uit deze eerste monitor blijkt dat de technische staat van de huisvesting over het algemeen goed is.

Door de bank genomen zijn schoolleiders bovengemiddeld tevreden over hun gebouwen, zo blijkt uit een representatieve steekproef  via een enquête onder schoolleiders. Ze zijn met name tevreden over het uiterlijk, de uitstraling en fysieke veiligheid van het pand. Qua brandveiligheid scoren de scholen goed, zo blijkt uit de monitor, maar het obstakelvrij houden van looproutes is nog een belangrijk aandachtspunt. De enquête maakt wel duidelijk dat de gebruikers gemiddeld ontevreden zijn over het binnenmilieu van de gebouwen. Op het vlak van temperatuurregeling, luchtkwaliteit en luchtverversing is verbetering gewenst. Minister Slob geeft in zijn brief aan de kamer aan dat het van belang is werk te maken van het verduurzamen en energiezuiniger maken van schoolgebouwen.

De minister constateert dat er ook ruimte is voor verbetering op het vlak van renovatie en het verduurzamen van schoolgebouwen. Hoewel in verreweg de meeste gemeenten de verantwoordelijkheden rond huisvesting op vergelijkbare wijze zijn georganiseerd (gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw en de besturen voor binnen- en buitenonderhoud), geven veel besturen aan dat er in hun gemeente geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over renovatie, dat zich op het snijvlak tussen nieuwbouw en grootschalig onderhoud bevindt. Slob benadrukt het belang van het goede gesprek tussen gemeenten en schoolbesturen over dit thema. Zijn departement heeft als extra stimulans in de afgelopen jaren 3 miljoen euro geïnvesteerd in de Green Deal Scholen, een initiatief om scholen te helpen om groen en betaalbare verbeteringen aan schoolgebouwen door te voeren.

Links

Gerelateerd nieuws