Schoolbesturen laten initiatief vaak aan directie

Een ruime meerderheid (71 procent) van de schoolbesturen ‘houdt zich op de achtergrond en laat de school doen waar ze goed in is’. Hoewel schoolbesturen in veel gevallen formeel de beslissingen nemen, ligt het initiatief overwegend bij de schooldirecties (sturen op afstand). Dit komt naar voren in de publicatie ‘De school bestuurd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die begin juli verscheen en waaraan één op de drie schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs meewerkte.Zo nemen schoolbesturen in 77 procent van de gevallen de formele beslissingen over het fi nancieel beleid, maar nemen ze daartoe slechts in 44 procent van de gevallen het initiatief. Als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs neemt het bestuur in 31 procent van de gevallen een formele beslissing, terwijl men slechts in 10 procent van de gevallen het initiatief neemt. Iets meer dan de helft van de schoolbesturen laat de besteding van de middelen over aan de scholen, de rest van de besturen oormerkt de middelen. Van de besturen die meer dan één school aansturen, zegt 80 procent geen onderscheid te maken tussen de scholen; één op de vijf van deze besturen stuurt de scholen of vestigingen juist wel verschillend aan.In het rapport wordt verder onder meer een beeld geschetst van de manier waarop de, in aantal afgenomen schoolbesturen (bij gelijkblijvend aantal scholen), hun toenemende autonomie benutten.Een download van de SCP-publicatie ‘De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school’ vindt u opwww.scp.nl. In een volgende Kader Primair zal in de rubriek ‘Eindverantwoordelijke management’ dieper ingegaan worden op enkele andere conclusies uit het rapport.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.