De krimpproblematiek in po en vo blijkt erg uiteen te lopen, maar de gemeenschappelijke en belangrijkste deler is dat schoolbesturen in krimpregio’s meer moeten gaan besturen, hun bestuurskracht verder dienen te ontwikkelen en in overleg gaan met lokale en regionale overheden. Dit staat in het rapport ‘Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp’ dat medio oktober werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rappport is het resultaat van een expertmeeting op initiatief van de provincies Limburg, Groningen en Zeeland, met medewerking van het ministerie van OCW.In het rapport staat welke knelpunten door structurele leerlingendaling worden opgeroepen in het primair en voortgezet onderwijs, hoe daarmee omgegaan kan worden en in welke mate regels daarin een belemmering vormen. Vaak zijn wet- en regelgeving logisch in de traditionele situatie van een groeiende bevolking, maar gaat er in krimpregio’s een verkeerde prikkel vanuit, zoals bij de kleinescholentoeslag. En soms is er sprake van interactie tussen regels die nadelig is voor krimpregio’s, zoals de vijfjaarlijkse bijstelling van de opheffingsnorm in combinatie met de driejaarstermijn waarbinnen de bekostiging stopgezet kan worden. De problematiek in het po verschilt van de problematiek in het vo. Zo wordt de verdeling van verantwoordelijkheden voor de huisvesting door het vo niet gezien als onoverkomelijk, terwijl dit in het po wel als knelpunt wordt ervaren. Waarschijnlijk omdat schoolbesturen in het vo doorgaans groter zijn en het daardoor eenvoudiger is met gemeenten in onderhandeling te gaan.Voor zowel po als vo geldt dat schoolbesturen in krimpregio’s meer moeten gaan besturen. Dat betekent: vooruitzien, de samenwerking opzoeken in de regio, gezamenlijke toekomstscenario’s en -plannen maken en continu werken aan draagvlak voor verandering. Het oplossen van de belangrijkste regelknelpunten is hierbij een voorwaarde, waarbij de verantwoordelijkheid grotendeels bij het ministerie van OCW ligt. Maar daarnaast is het nodig dat schoolbesturen hun bestuurskracht verder ontwikkelen. Dat kan vooral in het po een probleem zijn, aangezien daar nog zoveel ‘eenpitters’ en kleine schoolbesturen bestaan die door gemeenten en andere schoolbesturen niet altijd als serieuze gesprekspartner worden gezien. Gemeenten moeten van hun kant visie tonen en de handen ineen slaan met schoolbesturen en collega-gemeenten in de wijde regio. Om een geleidelijke en gestructureerde afbouw van onderwijsvoorzieningen te realiseren, waarbij de bereikbaarheid en de diversiteit van het onderwijs gewaarborgd blijft, is een samenwerking nodig die vaak ver buiten de gemeentegrenzen reikt. Alleen dan kan het regionale vraagstuk, dat bevolkingskrimp is, ook echt goed worden aangepakt.Het rapport is te vinden viawww.onderwijsarbeidsmarkt.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd