Demissionair minister Slob van Onderwijs heeft 360 miljoen euro ter beschikking gesteld om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Via de SUVIS-regeling was de eerste 100 miljoen al beschikbaar. Nu blijkt dat veel schoolbesturen drempels ervaren in de huidige regeling. De sectorraden en VNG vragen in een brief aan de minister om rekening te houden met de ervaringen van schoolbesturen en gemeenten als het tweede gedeelte van het geld beschikbaar komt.

De voornaamste ervaren drempels van de huidige regeling zijn:

  • Door subsidie te verstrekken voor het verbeteren van de ventilatie op scholen wordt gestuurd op een enkelvoudige oplossing, terwijl er behoefte is naar een integrale aanpak van schoolgebouwen. Als in een gebouw de ventilatie verbeterd moet worden, is dat in veel gevallen niet het enige dat moet gebeuren. Bijvoorbeeld functionele aanpassingen of aanpassingen om Passend onderwijs mogelijk te maken. Veel gebouwen zijn daar niet op berekend. Het gevolg van de regeling is dat de gewenste aanpassingen niet gelijktijdig plaatsvindt, wat niet efficiënt is, of dat de aanpassingen voor Passend onderwijs worden meegenomen, maar niet gesubsidieerd worden, wat een nog grotere wissel trekt op de financiën van gemeente en/of schoolbestuur.
  • De 70 procent eigen bijdrage is in veel gevallen niet op te brengen, of gaat ten koste van bijvoorbeeld het in dienst nemen van voldoende personeel. De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering, waarbij het Rijk 30 procent van de kosten op zich neemt en gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk de overige 70 procent moeten financieren. De bekostiging voor schoolgebouwen schiet voor schoolbesturen nu al tekort, waardoor dit nu vaak ten koste gaat aan de inzet voor onderwijspersoneel.

Ook gaf minister Slob bij de beantwoording van Kamervragen over ventilatie aan dat een schoolbestuur alleen mag investeren, daar waar het geen verbouwing of renovatie betreft.

Veel gemeenten geven aan geen middelen voor deze opgave vrij te kunnen maken, gezien de andere opgaven waar ze voor staan. Financiële krapte zorgt ervoor dat er ook gemeenten zijn die de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen ten aanzien van onderhoud waarbij ze de aanpak van het ventilatieprobleem hieronder laten vallen.

Het ministerie van OCW laat in een nieuwsbrief weten dat het kenniscentrum Ruimte-OK gevraagd heeft om schoolbesturen en gemeenten extra ondersteuning te bieden bij het ventilatievraagstuk.  Daarnaast is er ook de mogelijkheid om mee te lopen in het landelijke leertraject.

Links

Gerelateerd nieuws