Schoolbesturen en PGMR hebben sleutelpositie voor eerlijke waardering (adjunct-)directeuren PO

Uit een recente peiling van AVS (890 respondenten) blijkt dat veel directeuren ontevreden zijn over hun financiële waardering. Daar komt bij dat zij taken toebedeeld krijgen van hun bestuur (65%) zonder de bijbehorende bevoegdheid (28.4%). Karin Straus, voorzitter AVS benadrukt: “Elke schoolleider heeft recht op een beleidsrijk geformuleerde functiebeschrijving die recht doet aan de werkelijkheid en waarin niet alleen de taken, maar ook de bevoegdheden die daarbij horen beschreven zijn. Alleen dan worden deze extra taken gewaardeerd volgens FUWA PO.” AVS weet al langer dat een aantal besturen het functiewaarderingssysteem, ondanks duidelijke afspraken daarover in de CAO, niet goed heeft toegepast doordat zij de voorbeeldfuncties als normfuncties hebben ingevoerd. De peiling bevestigt het beeld dat deze waarderingsachterstand nog steeds bestaat. De situatie is urgent; de leden van AVS zijn in meerderheid ontevreden over de beloning in relatie tot het steeds belangrijker wordende takenpakket en de toenemende tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs.

Het is bemoedigend om van de leden terug te krijgen dat ruim drie kwart van de respondenten (57,08 % + 18,76%) de relatie met hun bestuur ‘goed’ tot ‘uitstekend’ vindt. In de ogen van AVS biedt dat een uitstekende voedingsbodem om de komende tijd, zowel landelijk als lokaal, het gesprek aan te gaan over de waardering van de rol van de directeur. Dat is ook nodig, want verreweg de grootste groep respondenten (68%) is ingeschaald in schaal 12 waarvan ruim drie kwart in de laatste trede. Meer dan de helft (57,42%) van de respondenten ontvangt weliswaar toelagen als aanvulling op het salaris, in de vorm van een arbeidsmarkttoelage (41%) of een bindingstoelage (37%), maar dit wordt niet gezien als een oplossing die recht doet aan de werkelijkheid. “Het beloningsverschil tussen leraren en leidinggevenden is te weinig onderscheidend. Respondenten geven aan dat hun functieomschrijving en daardoor de bijbehorende waardering en beloning, geen recht doet aan de strategische taak, de complexiteit en verantwoordelijkheid die bij hun functie als directeur hoort. Sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen. Er wordt veel gevraagd van directeuren en tegelijkertijd is er ook een groot tekort aan directeuren. Het is de hoogste tijd dat de belangrijke rol die (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs vervullen ook in hun functiewaardering tot uitdrukking komt”, aldus Karin Straus

Figuur 1 – Huidige inschaling
Figuur 2 – Gewenste inschaling

Directeuren in het primair onderwijs vormen de schakel tussen schoolbesturen, OOP en leraren. Strategische taken en onderwijskundig leiderschap zijn de kerntaken van directeuren. Dat is waar zij uiteindelijk het grootste verschil maken in de kwaliteit van het onderwijs. Goede ondersteuning op facilitair en administratief gebied is nodig zodat directeuren hun strategische rol kunnen oppakken. We zien dat 80% van de respondenten van de AVS-peiling beschikking heeft tot ondersteuning (50% administratieve ondersteuning en 39% facilitaire ondersteuning zoals een conciërge). De 20% schooldirecteuren die het nog zonder ondersteuning moeten stellen, kunnen rekenen op AVS die de besturen hierop aanspreekt.

Veel schooldirecteuren herkennen zich niet in hun functieomschrijving. Schoolbesturen dienen volgens de CAO jaarlijks het functiegebouw vast te stellen met de PGMR. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de voorbeeldbeschrijvingen terwijl het de bedoeling is dat zij functieomschrijvingen maken binnen FUWA PO waar directeuren zich in herkennen. Ook maken te weinig besturen gebruik van de mogelijkheid om daar waar nodig maatwerkbeloningsbeleid vast te stellen met de PGMR. Besturen en PGMR samen hebben hiermee de sleutel in handen om recht te zetten wat scheef is komen te staan. Dit levert niet alleen erkenning van de cruciale rol van schooldirecteuren op, maar ook een realistische beloning. De AVS wil dat inschaling (D12, D13, D14) bespreekbaar wordt gemaakt op basis van de daadwerkelijk opgedragen taken en bevoegdheden. De functieomschrijving van D11 is in de CAO al geschrapt omdat deze onvoldoende recht doet aan de integrale verantwoordelijkheid van een schooldirecteur in het PO, nu de schaal zelf nog.

AVS spreekt besturen dan ook aan op goed werkgeverschap naar hun (adjunct-)directeuren.  We werken daarbij waar mogelijk samen met de andere vakbonden en de PO-Raad. Samen dienen we het belang van het onderwijs en alle partijen zijn gebaat bij krachtige schooldirecteuren. We gaan ervanuit dat de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Leeuwendaal, dat eind oktober gepubliceerd zal worden, voldoende aanknopingspunten bevat om dit verder te concretiseren.

Wist je dat de AVS dit jaar het land in gaat om besturen aan te spreken op goed werkgeverschap? Wil jij een gesprek met jouw bestuur en al je collega directeuren over waardering? De AVS kan je hierbij helpen, vraag een informatiesessie met jouw bestuur aan bij AVS.

Informatiesessie FUWA PO

AVS doet meer om schooldirecteuren te steunen, zo is er een gratis workshop ‘Onderhandelen met jouw bestuur’ en roepen we alle directeuren in D11 op om zich te melden.

Workshop Onderhandelen met je bestuur

Kijk ook naar:

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden