AVS roept minister op nieuwe leerkrachten desnoods bovenformatief aanstellen

De AVS roept de minister op om scholen tijdelijk bovenformatief personeel te laten aanstellen. Pabo- afgestudeerden moeten voor het onderwijs behouden blijven. “Een jojo effect op de onderwijsarbeidsmarkt moet koste wat kost voorkomen worden”, aldus AVS voorzitter Ton Duif. Zat men tijdens hun opleiding nog om hen te springen: nu komen nieuwe, jonge leerkrachten minder makkelijk aan een baan. Een tijdelijke situatie, waarschuwt de vereniging.

De resultaten van het Scholenpanel onderzoek over vacatures werden woensdag 6 oktober gepresenteerd op de conferentie ‘Professie in Progressie’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt.

Bovenformatief aanstellen

Het lerarentekort lijkt tijdelijk opgedroogd, dat bevestigt ook het jaarlijks onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) naar de vacaturesituatie in het primair onderwijs. De AVS roept de minister op om het scholen mogelijk te maken bij een tijdelijk lerarenoverschot bovenformatief personeel aan te stellen. AVS voorzitter Duif: “In het onderwijs zal de grote uitstroom door de vergrijzing binnen nu en drie jaar forse vormen aannemen. Door de vergrijzing stromen tot 2011 bijna twaalfduizend personen uit. De vraag naar onderwijspersoneel blijft toenemen en de instroom vanuit de pabo voorziet niet in de tekorten.”

Tachtig procent van de AVS respondenten kostte het geen tot weinig moeite hun leerkrachtvacature op tijd in te vullen. Dat betekent wel dat er voor de huidige afstudeerders aan de pabo minder banen zijn. Duif: “De minister kent de cijfers ook en doet van alles om de instroom te bevorderen. Maar hoe denkt zij nu deze jonge leerkrachten, die nu geen werk hebben, voor het onderwijs te behouden?”

Directeurentekort

Ook directievacatures waren minder moeilijk te vervullen dan vorig jaar. ‘Slechts’ dertig procent van de directievacatures was het afgelopen schooljaar niet op tijd vervuld, tegen 69 procent in het jaar daarvoor. Stimulerende maatregelen blijken hun vruchten af te werpen. Het beroep krijgt weer meer aandacht en aantrekkingskracht. Zij-instromers geven aan te willen overstappen naar het onderwijs. De op handen zijnde invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs maakt voor sommigen het vak van schoolleider aantrekkelijker, voor anderen weer niet. Ook de conjunctuur speelt waarschijnlijk een rol in de tijdelijk afgenomen tekorten.

Toch geeft een blik in de toekomst een minder rooskleurig beeld: Cijfers uit de regionale convenanten en platforms laten zien dat binnen nu en vijf jaar minimaal twintig procent van degenen die nu schoolleider zijn met FPU gaat. Over niet al te lange tijd zijn op jaarbasis dus zevenhonderd schoolleiders nodig.

De AVS blijft zich in de diverse landelijke overlegorganen en in haar lobby naar het ministerie en de Tweede Kamer inspannen voor instroom en behoud van (nieuw) onderwijspersoneel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.