Scholenpanel: Kader Primair scoort goed

Vlak voor de zomervakantie hebben veel AVS leden meegedaan aan het AVS Scholenpanel over onder andere Kader Primair. Het blad wordt goed gelezen en gewaardeerd, zo blijkt uit de resultaten.Kader Primair krijgt als algeheel rapportcijfer, voor vorm en inhoud, een kleine acht. De meeste waardering gaat uit naar de actueelberichten, thema-artikelen en personeelsadvertenties. De themakeuze vindt 73 procent van de respondenten goed. Het blad wordt door 64 procent vaak tot altijd gelezen en door 31 procent regelmatig. Slechts 0,4 procent leest Kader Primair niet. Men vindt ‘KP’ dan ook vooral een belangrijk vakblad in onderwijsland en geen ‘aardige bijkomstigheid uit hoofde van het AVS lidmaatschap’. Over de vormgeving is 79 procent (zeer) tevreden en slechts 1 procent ontevreden. Verder blijven de inspanningen van de redactie niet onopgemerkt: 60 procent vindt het blad de afgelopen jaren verbeterd. Het onderzoek biedt ook aanknopingspunten voor verbeteringen. Zo geeft 35 procent van de respondenten aan dat zij graag meer doelgroepspecifi eke informatie zou willen lezen. Het gaat dan met name om informatie voor of over bovenschools management, starters, speciaal (basis) onderwijs en vrouwelijke schoolleiders. Of dit haalbaar is zonder in te boeten op de kwaliteit en kwantiteit van de overige artikelen in Kader Primair wordt momenteel intern besproken. Ook bekijkt de AVS of het wenselijk en haalbaar is Kadernieuws eveneens digitaal te verspreiden. Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan ook per e-mail op de hoogte gehouden te willen worden. Opvallend is dat met name nieuwe leden hier een grote behoefte aan hebben. Maar de meeste respondenten geven nog de voorkeur aan een combinatie van én een digitale versie én de gedrukte Kadernieuws.Meer informatieDe volledige resultaten van het AVS Scholenpanel over Kader Primair, Kadernieuws en de website vindt u hier:Resultaten Scholenpanel Kader Primair en Kadernieuws (gesloten vragen)Resultaten Scholenpanel Kader Primair en Kadernieuws (open vragen)Scholenpanel archiefNagekomen suggesties en opmerkingen over de diverse AVS-uitingen kunt u altijd mailen naarcommunicatie@avs.nlScholenpanel: Buitenschoolse opvang Per 1 augustus 2007 hebben alle scholen de resultaatsverplichting om aansluiting met buitenschoolse opvang (bso) te regelen. Omdat het van belang is inzicht te krijgen in de actuele situatie op de scholen, de meningen daarover en de mogelijke knelpunten, willen we u hierover een vragenlijst voorleggen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.