Scholenpanel: autonomie en verantwoording

Het onderwijs in Nederland is al sinds jaar en dag onderhevig aan veranderingen, zowel in het onderwijs zelf als in haar omgeving.Het is noodzaak voor onderwijsinstellingen om in te spelen op deze veranderingen. Enkele van deze veranderingen zijn het verkrijgen van meer autonomie door een terugtredende overheid en veranderende eisen van de samenleving. Dit houdt bijvoorbeeld in dat waar onderwijsinstellingen eerst nog onderworpen werden aan een zeer dicht systeem van regelgeving, ze nu steeds meer vrijheid gaan genieten om hun eigen beslissingen te nemen. Een actueel voorbeeld van deze toegenomen autonomie is de invoering van lumpsum. Het op een actieve manier invulling geven aan deze vrijheden, noemen we (maatschappelijk) ondernemerschap. De veranderende eisen uit de maatschappelijke omgeving staan ook voor een steeds groter wordende vraag naar verantwoording. Deze verantwoording zal zich niet meer beperken tot het afleggen van rekenschap aan de inspectie, maar ook aan directe belanghebbenden in de eigen omgeving van de school (ouders, voortgezet onderwijs et cetera).De AVS wil graag weten· hoe de professionele managers/directeuren deze toegenomen autonomie benuttenen· op welke wijze zij vormgeven aan publieke verantwoording.Daarvoor is een vragenlijst ontwikkeld door Marcel van Leeuwen, die op dit onderwerp voor zijn master ‘Bestuur en Beleid’ zal afstuderen. De vragenlijst bestaat uit een set korte gesloten vragen, zodat het mogelijk is de vragenlijst in minder dan 10 minuten in te vullen. Deze enquête bestaat uit de onderdelen ‘Maatschappelijk ondernemen’, ‘Publieke verantwoording’, ‘De rol van de manager’ en ‘De professionalisering van managers/directeuren’. De enquête zal geheel anoniem worden afgenomen.In de enquête zullen er ook vragen worden gesteld over uw wensen ten aanzien van verdere professionalisering op dit domein.Op die manier kan de AVS:· in haar dienstverlening nog beter aansluiten op de behoeften en· uw wensen ook op politiek niveau vertegenwoordigen.De resultaten zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar in kader primair/ kader nieuws gepubliceerd worden.Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de enquête voor vrijdag 25 mei in te vullen. Om bij de enquête te komen, kunt u op onderstaande link klikken. U zult zien dat de vormgeving van de enquête anders is dan u gewend bent van ons, aangezien de webenquête vanuit de Universiteit van Utrecht ontwikkeld is.Scholenpanel archief

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.