Scholen voldoen aan wet, gemeenten moeten aan de bak

AVS: structurele oplossing BSO vereist lange termijnvisie en dus meer tijd en geldScholen voldoen aan wet, gemeenten moeten aan de bakDoor de enorme inspanningen van zowel schoolleiders als opvangorganisaties is een forse toename van het aantal buitenschoolse opvangplaatsen gerealiseerd, ondanks de overhaaste invoering (het zogenoemde politieke vluggertje). Tegelijkertijd benadrukt de Taskforce Bestrijding Wachtlijsten BSO, net als de AVS al geruime tijd stelt, dat rol- en verantwoordelijkheidverdeling duidelijker moet: scholen zorgen voor de aansluiting, opvangorganisaties voor de bemensing en de gemeenten voor de huisvesting. Met name daar liggen nog de nodige knelpunten.Michiel Wigman, directeur Algemene Vereniging Schoolleiders: “Schoolleiders lopen niet weg voor de nieuwe taakopdracht. De uitdaging is opgepakt, maar vanwege de hoge tijdsdruk en te geringe ondersteuning is nog niet overal het gewenste resultaat bereikt. Bovendien kunnen schoolleiders het huisvestingsprobleem niet oplossen. Gemeenten moeten zich meer inspannen om geschikte locaties te ‘leveren’.”Om te voldoen aan de nieuwe wet hebben veel scholen gekozen voor het zogeheten makelaarsmodel. Dit betekent dat de scholen inventariseren hoeveel ouders een plek voor hun kind(eren) op de BSO willen hebben en dat ze een afspraak maken met een opvangorganisatie om in deze vraag te voorzien. Als de betreffende opvangorganisatie deze kinderen niet kan plaatsen, heeft de school toch voldaan aan de wet. Schoolleiders geven echter aan dat zij hiermee de regie te veel uit handen geven; zij willen graag meer invloed uitoefenen op de (didactische) invulling van de dagbesteding van ‘hun kinderen’. Een betere organisatie van de buitenschoolse opvang, betere samenwerking tussen de verschillende bij het kind betrokken organisaties (sport, muziek, buurtwerk, et cetera) en een regiefunctie voor de schoolleiding zou een meerwaarde betekenen ten opzichte van het makelaarsmodel. Maar voor deze regiefunctie ontbreekt het aan tijd en geld.De Taskforce geeft aan dat het onderwijsveld, spijtig genoeg, geen langlopende contracten wil afsluiten met opvangorganisaties. En dat mede daardoor deze organisaties geen verplichtingen kunnen aangaan, waardoor zij weer belemmerd worden in de uitvoering van de wet. Michiel Wigman, AVS: “Om aan de wet te voldoen is vaak noodgedwongen gekozen voor een oplossing die op korte termijn te realiseren was. Voor veel schoolleiders is deze invoering dan ook geen eindpunt, maar een startpunt van waaruit gewerkt gaat worden aan een optimalisering van de dagbesteding. De beschikbare tijd is besteed aan het ontwikkelen van een noodoplossing. Nu moet opnieuw tijd geïnvesteerd worden om een lange termijn visie te ontwikkelen. Om van daaruit definitieve(re) keuzes te kunnen maken.”Er zijn momenteel nog steeds wachtlijsten. Maar relevanter dan de vraag óf deze worden weggewerkt is, volgens de AVS, de vraag hoe op deze vraag wordt gereageerd. Michiel Wigman, AVS: “We moeten de wachtlijstproblematiek niet los zien van de discussie over de maatschappelijke positie van de school. En als we die willen uitbreiden, dan moeten we de mogelijkheid scheppen dat de bij het kind betrokken organisaties samenwerkingsverbanden aangaan, geschikte huisvesting creëren et cetera. En dus geen kwantitatieve korte termijn doelstellingen, maar een toekomstvisie ontwikkelen.”Momenteel loopt een onderzoek onder leden van de AVS naar de invoering van de nieuwe BSO-wetgeving. De resultaten hiervan zullen binnenkort bekend zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.