Steeds meer basisscholen en besturen zoeken de oplossingen voor het vervullen van vacatures dicht bij huis, binnen de eigen organisatie. Dit blijkt uit het jaarlijkse AVS-onderzoek naar vacatures en vervangingen.

Dat scholen meer op hun eigen omgeving gericht zijn is te zien aan de toegenomen interne mobiliteit, het benutten van mogelijkheden in de eigen organisatie en van eigen pools, beleid gericht op talentontplooiing en het vergroten van meerschoolse leiding.
Er stonden in het schooljaar 2012/2013 181 fte aan directievacatures open, een relatief groot deel meerscholendirecteuren. De adjunct-functie raakt meer buiten beeld. Vergeleken met vorige jaren is het aantal fte in de formatie voor de adjunct-functie relatief laag gebleven en ook het aantal fte in vacatures is minder.

Krimp
Het uitblijven van vacatures wordt veroorzaakt door krimp in leerlingenaantal en/of budget. Dit speelt met name op openbare scholen. Ook een onveranderde formatieomvang is sinds een aantal jaren een belangrijke reden. Vacatures ontstaan vooral vanwege VUT/pensioen en vrijwillig vertrek naar een andere school.
Het merendeel van de vacatures is tijdig ingevuld, de vacatures bovenschools en schooldirecteur zijn het moeilijkst te vervullen. Leidinggevenden ervaren ook meer moeite om directievacatures in te vullen in vergelijking met leerkracht- en OOP-vacatures. Het benutten van de eigen pool om vacatures binnen de school op te vullen is sterk gestegen sinds 2011/2012. Op bovenschools niveau is ruim 80 procent op tijd ingevuld, meer dan in voorgaande jaren. De meest favoriete oplossing wanneer vacatures niet op tijd ingevuld kunnen worden, is nog altijd de inzet van een interim-directeur. Van de vacatures specifiek voor bovenschools directeuren is een derde niet op tijd ingevuld.

Schoolleidersopleiding
Een schoolleidersopleiding en ervaring worden door het merendeel van de respondenten belangrijk gevonden. De meeste AVS-leden zeggen dat de organisatie een goed beeld heeft van ontwikkelingen in de vraag naar directiefuncties. Een krappe meerderheid geeft aan dat beleid is ontwikkeld op dit terrein. Opmerkelijk is dat in de voorgaande twee schooljaren een beduidend grotere groep aangaf hierop beleid te hebben. De vraag is of de huidige ontwikkelingen aanleiding geven tot ander beleid, of dat er besef is dat het beeld minder goed is dan gedacht.

Vervanging
Het regelen van vervanging kost steeds minder moeite voor scholen. In 2001/2002 gaf 60 procent aan (zeer) veel moeite te ervaren; afgelopen schooljaar vindt slechts 17 procent dit. In de meeste gevallen is parttimers een tijdelijke uitbreiding gegeven, zijn gedeeltelijk van les vrijgestelde leerkrachten ingezet en/of de invallerspool benut om vervanging te regelen. De eerste twee genoemde maatregelen zijn al sinds 1999/2000 het meest gekozen. Groepen naar huis sturen, het inzetten van een vakleerkracht of een ouder voor de groep zijn in het afgelopen schooljaar door een beduidend kleinere groep toegepast. Kijken we naar de ontwikkelingen sinds 1999, dan valt op dat de meeste maatregelen een afname laten zien. Uitzondering hierop is de inzet van parttimers.
Het is voor de vijftiende keer dat de AVS het jaarlijkse onderzoek naar vacatures in het onderwijs heeft uitgevoerd.

De rapportage ‘Vacatures & vervanging’ is te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd