Scholen profiteren ook van extra rijksgeld krachtwijken

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) heeft begin februari bekendgemaakt welke extra middelen vanuit de overheid beschikbaar komen voor de 18 gemeenten waarin de veertig aandachtswijken zich bevinden. Onderdeel hiervan is een algemene regeling waarbij het ministerie van OCW 40 procent van de kosten van een conciërge van een basisschool voor zijn rekening neemt.Minister Vogelaar maakt vanuit het Deltaplan Inburgering ruim een kwart miljard euro vrij voor de 18 gemeenten. Voor bewonersinitiatieven in de veertig wijken stelt de minister voor dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar. De inzet voor maatschappelijke knelpunten komt naast de investering van 2,5 miljard euro door de woningbouwcorporaties. Via de ministeries en de inzet van gemeenten wordt vooral geïnvesteerd in sociale samenhang, onderwijs en veiligheid. Geld en menskracht gaan daarbij zowel rechtstreeks naar gemeenten als naar bijvoorbeeld scholen en politiekorpsen. Ook komen er extra middelen voor Centra voor Jeugd en Gezin beschikbaar, waardoor gemeenten in of nabij alle aandachtswijken een centrum voor Jeugd en Gezin kunnen realiseren.Financiering conciërgesVanuit de begrotingen van OCW en VWS komt 40 miljoen beschikbaar voor combinatiefuncties school-sportcultuur bij brede scholen. De voor- en vroegschoolse educatie krijgt voor de aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen een extra impuls van ruim 50 miljoen, waarvan 17,5 miljoen naar de 18 gemeenten gaat. Verder komt er een algemene regeling waarbij OCW 40 procent van de kosten van een conciërge van een basisschool voor zijn rekening neemt. De scholen in de aandachtswijken en alle scholen in de vier grote steden kunnen hier met voorrang een beroep op doen. Voor zowel de brede school als de conciërge geldt de voorwaarde dat gemeenten de plannen deels meefinancieren.Overigens, hoewel deze algemene regeling voor conciërges misschien op het eerste gezicht sympathiek lijkt: hiermee is niet gewaarborgd dat elke school in het primair onderwijs een conciërge krijgt. Voor de AVS is en blijft het uitgangspunt: welke regeling er ook komt, deze is alleen acceptabel als het gaat om afspraken waardoor alle scholen binnen afzienbare termijn een conciërge krijgen. De vier grote steden voorrang geven, kan alleen in dat perspectief aan de orde zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.