Ook de komende jaren zijn scholen en schoolbesturen genoodzaakt fors te bezuinigen. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. DUO onderzocht de effecten van reeds genomen en te verwachten overheidsmaatregelen (lees: bezuinigingen) op de investeringen in onderwijsontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast werd onderzocht waaraan de middelen uit de Prestatiebox besteed worden. Opbrengstgericht werken scoort hoog.

Bijna alle scholen in het primair onderwijs hebben in het boekjaar 2011 bezuinigingen doorgevoerd en zijn van plan ook in 2012 op veel onderdelen bezuinigingen door te voeren. Het gaat dan om de formatie voor onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel, de inhuur van derden voor scholing en/of projecten binnen de school/schoolgebonden trajecten, nascholing van individuele teamleden en de aanschaf van ict-apparatuur. DUO maakt hierbij een onderscheid in de keuzes die bovenschools managers maken ten opzichte van directeuren. Ruim driekwart van de bovenschools managers en de directeuren in het po verwacht dat de financiële situatie van het onderwijs ook in 2013 zal verslechteren.

Ook in het voortgezet onderwijs hebben bijna alle scholen in het boekjaar 2011 bezuinigingen doorgevoerd en zijn van plan ook in 2012 op tal van onderdelen bezuinigingen door te voeren, waaronder – naast bovengenoemde onderdelen – de inhuur van invalleerkrachten. Ruim driekwart van de vo-directeuren verwacht dat de financiële situatie van het onderwijs ook in 2013 zal verslechteren.

Prestatiebox
In 2012 hebben scholen middelen uit de Prestatiebox toegekend gekregen. Bovenschools managers uit het po besteden deze middelen vooral aan respectievelijk opbrengstgericht werken, taal en rekenen, professionalisering van leerkrachten en schoolleiders (individueel) en van de school (schoolgebonden trajecten). Bij directeuren in het po staat taal en rekenen bovenaan, gevolg door opbrengstgericht werken.
Vo-directeuren besteden de middelen vooral aan Nederlands, Engels en Wiskunde, gevolgd door opbrengstgericht werken, professionalisering van docenten en excellentie/hoogbegaafdheid. Voor geen van de genoemde gebieden uit de Prestatiebox geldt dat 50% of meer van de teamleiders in het vo aangeeft dat de gelden uit de Prestatiebox voor het betreffende gebied ingezet zullen gaan worden.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws