Scholen krijgen een wettelijke zorgplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Hoe zij dit aanpakken, mogen ze grotendeels zelf bepalen. De regering heeft het advies van de Raad van State, die adviseert het voorstel te heroverwegen, daarbij niet opgevolgd. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde 20 januari zijn wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, kort daarvoor voorafgegaan door een nader rapport van zijn hand. De AVS vindt het goed dat de scholen meer in staat gesteld worden hun eigen regie en programma's te kiezen.

 
Dekkers wetsvoorstel is niet een hele nieuwe wet, maar het betreft aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO, WEC en WVO. Schoolbesturen krijgen drie belangrijke verplichtingen in het nieuwe wetsvoorstel: het voeren van sociaal veiligheidsbeleid, het aanstellen van een aanspreekpunt/vertrouwenspersoon  in het kader van pesten en de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen. Iedere school moet een persoon aanstellen die het beleid tegen pesten coördineert en fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt. Scholen worden geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal pedagogische visie en zijn niet meer verplicht een evidence based methode te gebruiken.
Monitoring
In het wetsvoorstel staat dat scholen een gestandaardiseerd meetinstrument tenminste een keer per jaar moeten gebruiken dat een actueel en representatief beeld geeft van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Iedere school moet een vorm van monitoring hebben, maar scholen zijn vrij in het kiezen van welk instrument. De Inspectie van het Onderwijs werkt de nadere invulling van deze voorwaarden, na overleg met het scholenveld, nader uit in haar toezichtkader.
 
Inspanningsverplichting
De verplichting in het wetsvoorstel bestaat uit het ontwikkelen van een aantal samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten. Dit beleid dient verankerd te worden, samen met alle betrokkenen, in de dagelijkse praktijk.
Dekker schrijft in zijn rapport:  “Door het opnemen van een zorgplicht voor sociale veiligheid in de verschillende sectorwetten wordt de verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid nadrukkelijker en hiermee dus ook effectiever bij de scholen neergelegd. De nadruk verschuift van het papieren beleid naar de praktijk.“ Van scholen waar zich problemen voordoen, kan een extra inspanning gevraagd worden om de sociale veiligheid te vergroten.
 
Actieplan sociale veiligheid
De staatssecretaris benadrukt dat deze wetgeving complementair is aan het Actieplan sociale veiligheid op school, dat zich voornamelijk richt op de randvoorwaarden van het te voeren sociale veiligheidsbeleid. Dit actieplan, dat de sectororganisaties in oktober 2014 presenteerden, biedt onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om de school tegen te gaan. Met dit plan houden scholen de vrijheid om pesten integraal ana te pakken op een manier die past binnen het veiligheidsbeleid en de pedagogische visie van de school.
 
Oordeel Raad van State
De Raad van State heeft in december 2014 geadviseerd het wetsvoorstel te heroverwegen, omdat de Raad zich afvraagt of een wettelijke regeling wel nodig is. De Raad wijst op de al bestaande wettelijke verplichting om het veiligheidsbeleid op te nemen in de schoolgids en het actieplan van de sectorraden, waarin ook duidelijk de nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van de scholen om te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat voor ieder kind. De Tweede Kamer moet haar oordeel nog uitspreken over dit wetsvoorstel.
 
Mening AVS
De AVS vindt het goed dat de scholen meer in staat gesteld worden hun eigen regie en programma's te kiezen. Scholen zijn goed in staat de regierol,  in samenhang met educatieve en opvoedingspartners, in te vullen. Scholen kunnen niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het oplossen van de maatschappelijke problematiek. Zij kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren. Door kansen te pakken vanuit de invoering van Passend onderwijs en de koppeling met de transitie Jeugdzorg kan er een goede signalering en een breed vangnet worden ingericht. Dit vraagt echter een stevige regierol en een inhoudelijke visie op inrichten van sociale veiligheid in de context en omgeving van de school. Met name schoolleiders zijn een belangrijke spil hierbij!  Het is jammer dat sociale veiligheid vooral wordt gekoppeld aan pesten. Een woord als pestcoördinator doet geen recht aan een brede aanpak die hoort bij de doelstelling van sociale veiligheid.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws