Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt

 Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt

Scholen zien het belang van een bekwaamheidsdossier helder in, en daaraan gekoppeld ‘opleiden in deschool’. Het nut van meerjarenpersoneelsplanning is echter minder duidelijk. Bovendien zien de meestescholen deze onderdelen los van de huidige arbeidsmarktproblematiek. Het SCO-Kohnstamm Instituutheeft in opdracht van het ministerie de projecten ‘opleiden in de school’, bekwaamheidsdossiers enmeerjarenpersoneelsplanning bewaakt.

Uit de eerste meting (over 2005/2006)blijkt hoe scholen (po, vo en bve) dezeonderdelen vormgeven en op elkaar afstemmen.Ontwikkelingen op de externearbeidsmarkt vormen voor de scholenover het algemeen geen aanleidingom de instrumenten meerjarige personeelsplanning,bekwaamheidsdossier of‘opleiden in de school’ te ontwikkelen.Scholen hechten wel waarde aan de systematischeprofessionalisering van hetpersoneel. Met name de ontwikkelingvan competentieprofielen in het kadervan het bekwaamheidsdossier wordtdan ook ter hand genomen. Het nut enbelang daarvan is voor scholen overduidelijk,nog los van de arbeidsmarktproblematiek.De inzet van alle drie de instrumentensamen komt vooralsnog nietof nauwelijks voor, omdat ze nog niet zolang geleden zijn geïntroduceerd. Tochzijn er inhoudelijke aanzetten tot samenhang.Vooral het bekwaamheidsdossierfungeert als spin in het web; is hetdossier op orde, dan wordt strategischeplanning mogelijk en kan ontwikkelingvan (toekomstig) personeel via ‘opleidenin de school’ gestalte krijgen.

Het nut en belang van het instrumentmeerjarenpersoneelsplanning is voorscholen veel minder duidelijk. De ontwikkelingvan het instrument staat nogerg in de kinderschoenen. Veelal beperkende activiteiten zich tot het opschrijvenof het ontwikkelen van ideeën overde soort informatie die verzameld moetworden. Aan de fase van dataverzameling,de analysefase (welke conclusiestrek je uit de data), het ontwikkelen vanbeleid en het daadwerkelijk ondernemenvan acties en evaluatie daarvan zijn demeeste scholen nog lang niet toe. Belangrijkeredenen dat scholen geringeprioriteit geven aan de ontwikkelingvan meerjarenpersoneelsplanning zijndat zij meestal geen problemen verwachtenmet de externe arbeidsmarkten dat ze, als ze die al verwachten, nietdenken met het instrument tekorten ofoverschotten te kunnen voorkomen. Hetministerie benadrukt echter dat het instrumentbehalve inspelen op de externearbeidsmarkt ook de onderwijskwaliteitten goede komt; voor goed onderwijs isimmers goed personeel nodig.

Over wat een bekwaamheidsdossierminimaal zou moeten bevatten enhoe een bekwaamheidsdossier zichverhoudt tot andere personeelsdossiersbestaat overigens nogal wat verwarring.Scholen verschillen in de matewaarin een bekwaamheidsdossier isontwikkeld/geïmplementeerd. Centraalin het bekwaamheidsdossier staat hetwerken met competenties. Maar gezienhet schoolspecifieke karakter is eenbekwaamheidsdossier als zodanig nietoverdraagbaar naar andere scholen. Weloverdraagbaar is het proces dat leidt toteen bekwaamheidsdossier. Scholen kunnenop dat gebied van elkaar leren.

Ook het instrument ‘opleiden in deschool’ wordt in het algemeen door deonderwijsinstellingen niet in verbandgebracht met de externe arbeidsmarktproblematiek.De vormgeving en ontwikkelingvan ‘opleiden in de school’verschilt sterk tussen de verschillendesectoren. Ook is sprake van sterkevariatie in bijvoorbeeld begeleidingen taakverdeling tussen opleiding en‘werkplek’.

Meer informatie: www.ocw.nl (Monitor‘Professionele arbeidsorganisatie’ voor deonderwijssectoren PO, VO en BVE).
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.