Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en het gebruiksgemak is toegenomen.

Het scenariomodel ondersteunt basisscholen in het versterken van de bestuurskracht, bijvoorbeeld voor het voeren van een (financieel) meerjarenbeleid. Het geeft inzicht in leerlingen- en bevolkingsprognoses, en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief Prestatiebox), waardoor zij hun personele formatie kunnen berekenen. Daarnaast is de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvraagbaar. Het model kan verder prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs.

Vijf jaar vooruit kijken
Het model speelt in op de behoefte aan informatie over verwachte leerlingaantallen en over de financiële situatie voor een aantal jaren. Die behoefte is gegroeid, omdat scholen meer autonomie hebben gekregen en zich verder zijn gaan professionaliseren op het bestuurlijke en het financiële vlak. Zij willen op tijd hun begroting en personeelsbeleid op orde hebben, voor de korte en lange termijn. Met het scenariomodel kunnen scholen vijf jaar vooruitkijken.

Persoonlijke inlogcode
Het grotere gebruiksgemak zit onder andere in de grafische weergave van de prognoses en het intuïtief kunnen navigeren. Met een persoonlijke inlogcode voor het maken van scenario’s is het mogelijk om aannames achter de prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in wijken, met lokale kennis bij te stellen. Met het opstellen van diverse toekomstscenario’s krijgen schoolbesturen inzicht in de bandbreedte voor het vormgeven van het meerjarenbeleid. Schoolleiders en schoolbestuurders waren nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het model. Mogelijk worden op een later moment ook de prognoses voor het speciaal basisonderwijs toegevoegd.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws