De samenwerking tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties is sinds 2016 sterker geworden. In 2019 zijn de doelen vaker op elkaar afgestemd, is er meer afstemming tussen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers en zijn er vaker afspraken juridisch vastgelegd. De knelpunten die zich voordeden in 2016, bestaan echter nog steeds. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Samenwerking in beeld 2’, dat onderwijsadviesbureau Oberon op 27 maart publiceert. Het eerste exemplaar is aan minister Slob van Onderwijs overhandigd tijdens de ‘Nyenrode sessie 2019’ op kasteel Nyenrode.

samenwerking-in-beeld-2019.jpg

Aan het onderzoek deden bijna 1600 respondenten van basisscholen, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en bestuurders kinderopvang mee. Uit het rapport blijkt dat vrijwel alle basisscholen anno 2019 samenwerken met de kinderopvang. Bijna de helft (48 procent) doet dit één-op-één, de overige scholen werken samen met twee of meer kinderopvangorganisaties. Ook op bestuurlijk niveau is samenwerking vanzelfsprekend geworden. 80 procent van de schoolbesturen en 86 procent van de bestuurders van de kinderopvang geven aan dat op bestuurlijk niveau wordt samengewerkt.

Visie en doelen
De meeste scholen en kinderopvangorganisaties stemmen visie en doelen op elkaar af of formuleren gezamenlijke doelen. De meest genoemde doelen zijn: een plek bieden waar alle kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen; onderwijsachterstanden voorkomen en bestrijden; en betere zorg bieden aan kinderen met ondersteuningsbehoeften.

Samenwerkingsvormen
Samenwerking neemt in de praktijk verschillende vormen aan. Soepele overgangen tussen voor- en vroegschools onderwijs en van de school naar de opvang, het realiseren van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, dagelijkse warme overdracht door leerkrachten en pedagogische medewerkers en gebruik maken van elkaars expertise zijn onder meer de kenmerken van samenwerking tussen basisschool en kinderopvang. Bijna vier op de tien basisschooldirecteuren geeft aan dat de samenwerking gepaard gaat met innovatie van het onderwijsleerproces, zoals het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem.

Positief effect
De samenwerking pakt merkbaar positief uit voor kinderen en ouders, vinden zowel de medewerkers van de scholen en kinderopvangorganisaties als de bestuurders. Zij zien een betere ontwikkeling van kinderen en betere zorg voor kinderen die dat nodig hebben. De basisscholen en de kinderopvangorganisaties zijn al met al behoorlijk tevreden over de samenwerking. De knelpunten bevinden zich vooral op bestuurlijk niveau. Net als in 2016 zit wet- en regelgeving samenwerking in de weg, zijn de werelden van onderwijs en kinderopvang sterk gescheiden, zijn de financiën lastig te bundelen en is de huisvesting niet altijd geschikt voor samenwerking.

Kindcentra in opkomst
Steeds mee samenwerkende scholen (24 procent) en kinderopvangorganisaties (26 procent) profileren zich als kindcentrum, een organisatie waar scholen, kinderopvang en vaak ook jeugdhulp samenwerken voor een betere voorziening voor kinderen en ouders. Daarmee steeg het aantal IKC’s met zo’n 10 procent sinds 2016. Op de lange termijn wil bijna de helft van de bestuurders de eigen organisatie laten opgaan in een nieuwe entiteit en toewerken naar een integrale organisatie voor onderwijs en kinderopvang, bijvoorbeeld in de vorm van een kindcentrum.

Advies ‘Met andere ogen’
Het rapport ‘Met andere ogen’ (november 2018) van kwartiermaker René Peeters, op verzoek van de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd, gaf aan dat de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugd(zorg) overal in Nederland vorm krijgt, maar dat de snelheid en het resultaat op veel plekken nog te wensen overlaat. Ouders worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, professionals zijn ontevreden over hun mogelijkheden om te doen wat nodig is en er is geen passend aanbod voor thuiszitters, concludeerde Peeters. Het rapport noemt zeven adviezen om de aansluiting onderwijs en (jeugd)zorg te verbeteren en te versnellen.

Links

Gerelateerd nieuws